Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 października 2019 13:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: "Rewitalizacja zespołu dworsko parkowego w Haczowie".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalnego Programu Operacyjnego RPO WP na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna , działanie: 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 600875-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36-213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail [email protected], faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rewitalizacja zespołu dworsko parkowego w Haczowie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IIG.271.1.10.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja zespołu dworsko parkowego w Haczowie. 2.Celem planowanej operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie warunków do wzrostu aktywności społecznej, kulturalnej i zawodowej. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzony zostanie remont generalny obiektu dworu w Haczowie wraz z przebudowa pomieszczeń w celu nadania mu nowych funkcji. Obiekt podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. 3.Zakres zadania obejmuje: 1) Wykonanie alejek z kostki brukowej na terenie parku dworskiego, 2) Wykonanie oświetlenia alejek, 3) Przebudowa linii nN przebiegającej przez park, 4) Prace konserwatorsko-restauratorskie w budynku dworu, 5) Roboty instalacyjne : c.o. wod - kan instalacja elektryczna, 6) Roboty budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynku dworu, 7) Wyposażenie biblioteki,
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45210000-2, 45112000-5, 45233340-4, 45233250-6, 45262512-3, 45316100-6, 45311000-0, 43325000-7, 45453000-7, 45310000-3, 45300000-0, 45320000-6, 45330000-9, 45400000-1, 39100000-3, 39150000-8, 30200000-1, 45300000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1339059.91
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa ZALAS
Email wykonawcy: [email protected]
Adres pocztowy: 38-458 Chorkówka , Leśniówka 70
Kod pocztowy: 38-458
Miejscowość: Leśniówka
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1548943.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1548943.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3325700.00
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie