Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 października 2019 13:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów -etap II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
RPO WP na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego , Działanie 4.3 Gospodarka Wodno –Ściekowa, poddziałanie zaopatrzenie w wodę.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 589979-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36-213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail [email protected], faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów -etap II
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IIG.271.1.7.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów - etap II”. Celem planowanej operacji jest poprawa warunków życia społeczności lokalnej , ochrona środowiska naturalnego., wzrost liczby mieszkańców korzystających z systemu zaopatrzenia w wodę , poprawa jakości życia mieszkańców gminy, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej, wzrost konkurencyjności i atrakcyjności społeczno-gospodarczej gminy Haczów i całego regionu Podkarpacia. Budową wodociągu objęta będzie miejscowość Haczów. Niniejsze zadanie stanowi drugi etap prac. Obejmuje wykonanie łącznie: ok. 16,164 km sieci wodociągowej, o średnicach od 32 – 200 mm Przedmiotowe przedsięwzięcie zakłada również budowę przyłączy wodociągowych o łącznej długości: 4,631 km. Zakres zadania obejmuje: - wytyczenie trasy rurociągów, - roboty ziemne, - montaż rurociągów, - oznakowanie trasy wodociągu, - uzbrojenie sieci wodociągowej, - wykonanie przekroczeń pod drogami powiatowymi: Nr 1972R Iskrzynia-Trześniów i Nr 2006R Haczów-gr. powiatu (Besko) podwiertem horyzontalnym; - wykonanie przekroczeń pod drogami gminnymi podwiertem sterowanym, - skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu, - dezynfekcja i płukanie przewodu, przeprowadzenie prób szczelności. - inwentaryzacja geodezyjna Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do SIWZ oraz w projekcie budowlanym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45111200-8, 45231300-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3060892.34
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Zakład Instalacji Sanitarnych Adam Niedziałek
Email wykonawcy: [email protected]
Adres pocztowy: ul. Św. Jana 4
Kod pocztowy: 38-120
Miejscowość: Czudec
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2856060.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2856060.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4535198.29
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: ok. 1 %


Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie