Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 sierpnia 2019 13:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:Rozbudowa , nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581792-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36-213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail [email protected], faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa , nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IIG.271.1.6a.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa , nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie”. 2.Charakterystyka robót. Niniejsze zadanie rozbudowę przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie. Zakres robót do wykonania: 1) Roboty rozbiórkowe 2) Roboty żelbetowe i murowe 3) Izolacja fundamentów 4) Posadzki (wylewki, izolacje) 5) Ściany, sufity 6) Stolarka okienna 7) Stolarka drzwiowa zewnętrzna 8) Wyposażenie łazienek dla niepełnosprawnych 9) Elewacja budynku 10) Dach 11) Konstrukcja wiaty 12) Opaska oraz dojście z kostki brukowej 13) Instalacja C.O. 14) Instalacje elektryczne 15) Instalacja komputerowa LAN 17) Obsługa geodezyjna
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9, 45300000-4, 45410000-4, 45443000-4, 45442000-7, 45420000-7, 45450000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 906479.43
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowo Handlowy ELEKTROBUD Jan Ślęczka
Email wykonawcy: [email protected]
Adres pocztowy: Domaradz
Kod pocztowy: 36-230
Miejscowość: Golcowa 24a
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1112172.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1112172.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1341388.25
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 293563.93


Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie