Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 sierpnia 2019 10:55 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku szatni sportowej JKS w Jasionowie".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 568693-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36-213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail [email protected], faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku szatni sportowej JKS w Jasionowie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IIG.271.1.5a.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku szatni sportowej JKS w Jasionowie”. 2.Charakterystyka robót. Niniejsze zadanie rozbudowę przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku o 45 m2, podwyższenie istniejących ścian oraz zwieńczenie ich wieńcem żelbetowym, który stanowić będzie oparcie dla belek stropowych. Ponadto zmianie ulegnie geometria dachu z jednospadowego na dwuspadowy. W rozbudowanej części budynku projektuje się korytarz, pomieszczenia wc, sanitariat i przebieralnię. Zakres robót do wykonania: 1. Wykonanie robót rozbiórkowych 2. Wykonanie robót ziemnych 3. Wykonanie fundamentów 4. Wykonanie ścian 5. Wykonanie elementów konstrukcyjnych (stropu, wieńca) 6. Wykonanie więźby dachowej i pokrycia dachowego 7. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 8. Wykonanie robót instalacyjnych 8.1 Roboty rozbiórkowe 8.2 Wykonanie instalacji wodociągowej 8.3 Wykonanie instalacji kanalizacyjnej (wewnętrznej) oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej 8.4 Wykonanie ogrzewania 8.5 Wykonanie Instalacji elektrycznej - roboty demontażowe 9. Wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych 10. Wykonanie podłóg i posadzek 11. Wykonanie robót malarskich 12. Wykonanie robót elewacyjnych 13. Wyposażenie budynku szatni 14. Wyposażenie stadionu i elementy małej architektury 15. Wyposażenie zaplecza na sprzęt sportowy 16. Wykonanie robót wykończeniowych. 17.Obsługa geodezyjna 3. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do SIWZ opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji technicznej i STWIORB.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9, 45300000-4, 45410000-4, 45443000-4, 45442000-7, 45420000-7, 45450000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 256920.66
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne BUDOMINEX Dominik Oleszko
Email wykonawcy: [email protected]
Adres pocztowy: Izdebki 390B
Kod pocztowy: 36-203
Miejscowość: Izdebki
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 349993.23
Oferta z najniższą ceną/kosztem 349993.23
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 474672.55
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie