Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 lipca 2019 09:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 561173-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36-213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail [email protected], faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IIG.271.2.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: zadanie inwestycyjne pn.. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”. Charakterystyka robót. W ramach inwestycji, przewiduje się przebudowę drogi nr ew. 4198/2, 4206/11, 4206/14, 4240/2, 4252/2, „za Morwawą” w m. Haczów , przebudowę drogi nr ew nr 76 w m. Jasionów ( od Zmiennicy w kierunku Grabca) oraz , przebudowa drogi nr ew. 2220/1 „ za parkiem” w m. Wzdów, Zakres prac przewidziany do realizacji: 1) Przebudowa drogi nr ew. 4198/2, 4206/11, 4206/14, 4240/2, 4252/2, „za Morwawą” w m. Haczów a) ) podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna po zagęszczeniu 8 cm - 5 cm - 495 m2 b) podsypka piaskowo- żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym – 5 cm - 495 m2 c) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm ( warstwa wiążąca ) 495 m2 d) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm ( warstwa ścieralna ) 495 m2 e) podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o gr. 17 cm po zagęszczeniu - pobocza: 99 m2 2) Przebudowa drogi nr ew nr 76 w m. Jasionów ( od Zmiennicy w kierunku Grabca) a) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna po zagęszczeniu; 8 cm - 644,00 m2 b) podsypka piaskowo- żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym 5 cm grubości - 644,00 m2 c) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm ( warstwa wiążąca ) 644,00 m2 d) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm ( warstwa ścieralna ) 644,00 m2 e) podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna po zagęszczeniu – 13 cm - pobocza cm - 230,00 m2 3) Przebudowa drogi nr ew. 2220/1 „ za parkiem” w m. Wzdów, a) koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - 10 m2 b) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna po zagęszczeniu 30 cm : 10 m2 c) podsypka piaskowo- żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym - 8 cm grubości po zagęszczeniu : 542,00 m2 d) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu o gr. 7 cm - 527 m2 e) ) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV : 480 m2 f) podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna gr. po zagęszczeniu 15 cm - 480m2 g) ) podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna gr. po zagęszczeniu 13 cm - 480m2 2. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót dołączonym do SIWZ. oraz w załączniku nr 2 do SIWZ. ( opis przedmiotu zamówienia),
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-0, 45236000-0, 45233140-2, 45233142-6, 45233000-9, 45332220-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 154471.55
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o.
Email wykonawcy: [email protected]
Adres pocztowy: ul. Tysiąclecia 38
Kod pocztowy: 38-400
Miejscowość: Krosno
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 180949.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 180949.61
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 181524.63
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie