Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 lutego 2020 09:15 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy

Dot. przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 501043-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36-213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail [email protected], faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IIG.271.1.1.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: 414.588 szt. oznakowanych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na następujace kolory , wymiary , pojemności : a) worki z tworzywa sztucznego o grubości 55 mikronów w kolorze niebieskim z nadrukiem : Gmina Haczów „ PAPIER” o pojemności 60 l. ( wysokość liter od 3 do 5 cm ) ` i minimalnych wymiarach worka: 580 mm x 770 mm z prostymi zgrzewami (bez zakładek z wpuszczoną do worka taśmą ( po obwodzie ) umożliwiającą związanie w ilości : 61.988 szt. pakowane po 24 szt. b) worki z tworzywa sztucznego o grubości 55 mikronów w kolorze zielonym z nadrukiem : Gmina Haczów „ SZKŁO” o pojemności 60 l. . ( wysokość liter od 3 do 5 cm ) o pojemności 60 l. i minimalnych wymiarach worka: 580 mm x 770 mm z prostymi zgrzewami bez zakładek z wpuszczoną do worka taśmą ( po obwodzie ) umożliwiającą związanie w ilości: 40.360 szt. pakowane po 12 szt. c) worki z tworzywa sztucznego o grubości 55 mikronów w kolorze żółtym z nadrukiem: Gmina Haczów „METALE i TWORZYWA SZTUCZNE” o pojemności 120 l. ( wysokość liter od 3 do 5 cm ) i minimalnych wymiarach worka: 700 mm x 1000 mm z prostymi zgrzewami bez zakładek z wpuszczoną taśmą ( po obwodzie ) umożliwiającą związanie w ilości: 138.520 szt. pakowane po 24 szt. d) worki z tworzywa sztucznego o grubości 55 mikronów w kolorze czarnym z nadrukiem : Gmina Haczów „ ZMIESZANE” o pojemności 120 l. ( wysokość liter od 3 do 5 cm ) i minimalnych wymiarach worka: 700 mm x 1000 mm z prostymi zgrzewami bez zakładek z wpuszczoną do worka taśmą ( po obwodzie ) umożliwiającą związanie w ilości: 138.520 szt. pakowane po 24 szt. e) worki z tworzywa sztucznego o grubości 55 mikronów w kolorze szarym z nadrukiem : Gmina Haczów „ POPIÓŁ” o pojemności 60 l. ( wysokość liter od 3 do 5 cm ) i minimalnych wymiarach worka: 580 mm x 770 mm z prostymi zgrzewami bez zakładek z wpuszczoną do worka taśmą ( po obwodzie ) umożliwiającą związanie w ilości: 15.300 szt. pakowane po 6 szt. f) worki z tworzywa sztucznego o grubości 55 mikronów w kolorze brązowym z nadrukiem : Gmina Haczów „ BIODEGRADOWALNE” o pojemności 60 l. ( wysokość liter od 3 do 5 cm ) i minimalnych wymiarach worka: 580 mm x 770 mm z prostymi zgrzewami bez zakładek z wpuszczoną do worka taśmą ( po obwodzie ) umożliwiającą związanie w ilości: 17.900 szt. pakowane po 24 szt. g) dostawa ma być zrealizowana do każdej z miejscowości Gminy Haczów na koszt Sprzedającego. Każda partia dostarczonych worków zostanie odebrana przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 18930000-7
Dodatkowe kody CPV: 18938000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 113821.14
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: ERG Bieruń-Folie sp. z o.o.
Email wykonawcy: [email protected]
Adres pocztowy: ul. Chemików 163
Kod pocztowy: 43-150
Miejscowość: Bieruń
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 119737.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 119737.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 143077.24
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie


Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie