Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 września 2019 11:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

dotyczy: Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych .

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 592988-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36-213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail [email protected], faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych .

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IIG.271.1.8.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 133.600 szt. oznakowanych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wg następującej konfiguracji: a) worków z tworzywa sztucznego o grubości 55 mikronów w kolorze zielonym z nadrukiem : Gmina Haczów „SZKŁO” ( wysokość liter od 3 do 5 cm ) o pojemności 60 l. i minimalnych wymiarach worka: 600 mm x 800 mm z prostym zgrzewem bez zakładek na spodzie worka w ilości :6.000 szt. pakowane po 6 szt. b) worków z tworzywa sztucznego o grubości 55 mikronów w kolorze żółtym z nadrukiem: Gmina Haczów „METALE i TWORZYWA SZTUCZNE” ( wysokość liter od 3 do 5 cm ) o pojemności 120 l. i minimalnych wymiarach worka: 700 mm x 1100 mm z prostym zgrzewem bez zakładek na spodzie worka w ilości: 50.000 szt. pakowane po 12 szt. c) worków z tworzywa sztucznego o grubości 55 mikronów w kolorze czarnym z nadrukiem : Gmina Haczów „ ZMIESZANE” ( wysokość liter od 3 do 5 cm ) o pojemności 60 l. i minimalnych wymiarach worka: 600 mm x 800 mm z prostym zgrzewem bez zakładek na spodzie worka w ilości: 77.000 szt. pakowane po 24 szt. d) worków z tworzywa sztucznego o grubości 55 mikronów w kolorze szarym z nadrukiem : Gmina Haczów „ POPIÓŁ” ( wysokość liter od 3 do 5 cm ) o pojemności 60 l. i minimalnych wymiarach worka: 600 mm x 800 mm z prostym zgrzewem bez zakładek na spodzie worka w ilości w ilości: 600 szt. pakowane po 6 szt. e) dostawa ma być zrealizowana do każdej z miejscowości Gminy Haczów na koszt Sprzedającego. Każda partia dostarczonych worków zostanie odebrana przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 18930000-7

Dodatkowe kody CPV: 18938000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 28318
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: KROS-FOL Marcel Zając
Email wykonawcy: [email protected]
Adres pocztowy: ul. Młynek 20
Kod pocztowy: 38-406
Miejscowość: Odrzykoń
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 33702.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33702.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33702.00
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie