Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 kwietnia 2019 14:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup i dostawa 1040 ton klińca frakcji 4,0-31,5 mm oraz 440 ton pospółki żwirowo-piaskowej frakcji 0-63 mm z przeznaczeniem do remontu dróg gminnych na terenie gminy Haczów" .

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 528818-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Haczów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044020600000, ul. Haczów 573, 36-213 Haczów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 391 002, e-mail [email protected], faks 134 391 696.
Adres strony internetowej (url): http://bip.haczow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa 1040 ton klińca frakcji 4,0-31,5 mm oraz 440 ton pospółki żwirowo-piaskowej frakcji 0-63 mm z przeznaczeniem do remontu dróg gminnych na terenie gminy Haczów .
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IIG.271.2.4.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest : „Zakup i dostawa 1040 ton klińca frakcji 4,0-31,5 mm oraz 440 ton pospółki żwirowo-piaskowej frakcji 0-63 mm z przeznaczeniem do remontu dróg gminnych na terenie gminy Haczów . Warunki ogólne: Dostawa na koszt własny do 7 miejscowości z terenu gminy Haczów tj. do Haczowa, Jabłonicy Polskiej , Malinówki, Trześniowa, Bukowa, Jasionowa i Wzdowa na wskazane miejsca ( utwardzone place) i następnie rozwiezienie złożonego materiału (klińca) na drogi gminne wg podanego wykazu dołączonego do umowy. Materiał ma odpowiadać normom branżowym w szczególności dotyczącym frakcji (4,0 mm - 31,5 mm), oraz nie może być zanieczyszczony innym materiałem pochodzenia mineralnego i organicznego. 100% materiału stanowić ma kamień - dotyczy klińca. Pospółka również odpowiadać ma normom branżowym w szczególności dotyczącym frakcji 0 - 63 mm . Każdorazowo partia materiału dostarczana przez wykonawcę będzie sprawdzana pod względem jakościowym przez przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku dostawy materiału nie odpowiadającego w/w wymaganiom będzie on zwrócony Wykonawcy na jego koszt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 14212120-7
Dodatkowe kody CPV: 14212200-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 81300.81
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
WOLBUD PPHT Andrzej Wolanin Spółka Jawna , 36-200 Brzozów , Przysietnica 646
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 115177.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 115177.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 115177.20
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 0


Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie