Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 października 2019 16:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Haczów”.

Wójt Gminy Haczów

36-213 Haczów nr 573 tel. (13) 43-910 -02,fax (13) 43-916- 96

e mail ([email protected]), strona: http://bip.haczow.pl

O G Ł A S Z A

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Haczów”.

I. Tryb zamówienia ; przetarg nieograniczony

II. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ : http://bip.haczow.pl

III.1. Określenie przedmiotu zamówienia oraz zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Haczów w 2020 r.” Usługa polegać będzie na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Haczów obejmujących miejscowości: Haczów, Trześniów, Buków, Jasionów, Wzdów, Jabłonica Polska, Malinówka w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje

1) odbiór i transport do RIPOK w Krośnie niżej wymienionych odpadów komunalnych z terenu gminy Haczów:

a) zmieszane odpady komunalne

b) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

Zamawiający informuje, że ma zawarte porozumienie międzygminne z Gminą Miasto Krosno dotyczącą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z terenu Gminy Haczów w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Krośnie.

W związku z §3 ust 4 ww. porozumienia Zamawiający informuje o wymogu dotyczącym przekazywania w/w odpadów komunalnych z terenu Gminy Haczów do RIPOK w Krośnie.

W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 r. poz. 1289) tj. przyczyn uniemożliwiających przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zielonych w RIPOK w Krośnie, Wykonawca zapewnia przekazanie odpadów do instalacji zastępczych wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy.

2) odbiór, transport i zagospodarowanie niżej odpadów komunalnych:

a)odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

b)odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

c)odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego, w tym odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,

d)popioły paleniskowe,

e)odpady wielkogabarytowe,

f)odpady niebezpieczne,

g)odpady budowlane i rozbiórkowe,

h)opony z pojazdów mechanicznych za wyjątkiem opon z pojazdów rolniczych,

i)odpady biodegradowalne,

j)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

3) odbiór transport i zagospodarowanie zgromadzonych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);

a)PSZOK planowany jest do utworzenia na terenie gminy Haczów w połowie roku 2020. Punkt przyjmował będzie następujące rodzaje odpadów: roślinne odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odpady niebezpieczne w tym przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, popiół.

4)Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

III.2.Dane dotyczące miejsca powstawania i ilości odpadów :

Gmina Haczów liczy ok. 9.200 mieszkańców oraz ok. 2.500 gospodarstw podzielonych na siedem sołectw. Średnioroczna ilość wywiezionych odpadów komunalnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy z terenu Gminy Haczów wyniosła ok. : 1.391 ton z czego:

ok. 20,07 t. to opakowania z papieru i tektury

ok. 194,79 t. to opakowania z tworzyw sztucznych

ok. 36,21 t. to opakowania z metali

ok. 90,03 t. to opakowania ze szkła

ok. 106,54. t. to odpady budowlane

ok. 124,96 t, to odpady wielkogabarytowe

ok. 14,6 t. to odpady niebezpieczne

ok. 114,22 t. to odpady ze spalania paliwa stałego w instalacjach c.o. ( popioły)

ok. 42,90 t. to zużyte opony z pojazdów mechanicznych

ok. 40,39 t. to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

ok. 489 t. - to odpady zmieszane, komunalne

ok. 117,29 t. – to odpady biodegradowalne ,

Podana ilość odebranych odpadów stanowi wartość orientacyjną i pomocniczą dla Wykonawcy na etapie kalkulowania ceny oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania mniejszej lub większej ilości odpadów. Nie będą odbierane: odpady ciekłe, odpady nieznanego pochodzenia, odpady o składzie niezgodnym z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami. Zbiórka, wywóz i zagospodarowanie odpadów winno się odbywać zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz przepisami prawa polskiego. Płatność za wykonane usługi: co miesiąc na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury.

3. Sposób i zasady wywozu , rodzaje odpadów :

Wywozem i zagospodarowaniem odpadów objęte będą wyłącznie nieruchomości zamieszkałe w miejscowościach Haczów, Trześniów, Buków, Jasionów, Wzdów, Jabłonica Polska, Malinówka. Właściciele nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w oparciu o system selektywnego zbierania frakcji odpadów z podziałem na: papier, szkło , metale , tworzywa sztuczne odpady zmieszane, popiół , odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

3.Odpady mają być zgromadzone w pojemnikach/ workach z umieszczonym na nich czytelnym nr identyfikacyjnym podatnika nadanym przez Urząd Gminy w Haczowie o następującej pojemności i kolorystyce:

a) odpady z papieru w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury – gromadzone w workach LDPE koloru niebieskiego, o poj. min. 60 l. oznaczonych nadrukiem: Gmina Haczów „PAPIER” które zapewni właściciel nieruchomości, Częstotliwość odbioru co tydzień lub co dwa tygodnie. Odpady na czas odbioru przez Wykonawcę mają znajdować się poza terenem nieruchomości przy drogach publicznych wyznaczonych do przejazdu śmieciarek.

b) odpady ze szkła białego (bezbarwnego), kolorowego, w tym opakowania ze szkła białego (bezbarwnego) - gromadzone w workach LDPE koloru zielonego , o poj. min. 60 l. oznaczonych nadrukiem: Gmina Haczów „SZKŁO”; które zapewni właściciel nieruchomości. Częstotliwość odbioru raz na miesiąc. Odpady na czas odbioru przez Wykonawcę mają znajdować się poza terenem nieruchomości przy drogach publicznych wyznaczonych do przejazdu śmieciarek.

c) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe – gromadzone w workach LDPE koloru żółtego, o poj. min. 120 l. oznaczonych nadrukiem: Gmina Haczów „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, które zapewni właściciel nieruchomości, Częstotliwość odbioru co tydzień lub co dwa tygodnie. Odpady na czas odbioru przez Wykonawcę mają znajdować się poza terenem nieruchomości przy drogach publicznych wyznaczonych do przejazdu śmieciarek.

d) odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady i odpady zielone – gromadzone w workach LDPE koloru brązowego, o poj. min. 60 l. oznaczonych nadrukiem: Gmina Haczów „BIO”; które zapewni właściciel nieruchomości. Częstotliwość odbioru co tydzień lub co dwa tygodnie. Odpady na czas odbioru przez Wykonawcę mają znajdować się poza terenem nieruchomości przy drogach publicznych wyznaczonych do przejazdu śmieciarek. Po utworzeniu PSZOK odbiór wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego z miejsca utworzenia PSZOK.

e) odpady zmieszane, gromadzone w workach LDPE koloru czarnego, o poj. min. 120 l. oznaczonych nadrukiem: Gmina Haczów „ZMIESZANE”; które zapewni właściciel nieruchomości i Zamawiający w przypadku odpadów zmieszanych z koszy ulicznych Częstotliwość odbioru co tydzień lub co dwa tygodnie. Odpady na czas odbioru przez Wykonawcę mają znajdować się poza terenem nieruchomości przy drogach publicznych wyznaczonych do przejazdu śmieciarek oraz przy placach przy Domach Ludowych i Urzędzie Gminy w Haczowie,

f) popiół paleniskowy gromadzony w workach LDPE koloru szarego o poj. min. 60 l., oznaczonych nadrukiem: Gmina Haczów „POPIÓŁ”, które zapewni właściciel nieruchomości. Częstotliwość odbioru raz na miesiąc. W miesiącach od października do kwietnia. Odpady na czas odbioru przez Wykonawcę mają znajdować się poza terenem nieruchomości przy drogach publicznych wyznaczonych do przejazdu śmieciarek. Po utworzeniu PSZOK możliwość odbioru wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego z miejsca utworzenia PSZOK.

g) zużyte opony z pojazdów mechanicznych za wyjątkiem opon z pojazdów rolniczych gromadzone luzem; Częstotliwość wywozu - gromadzone w stanie jakim były użytkowane. Odbiór opon będzie się odbywać po utworzeniu PSZOK odbiór wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego.

h) meble i odpady wielkogabarytowe; - gromadzone w stanie jakim były użytkowane. Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie się odbywać po utworzeniu PSZOK odbiór wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego,

i) odpady budowlane i rozbiórkowe, gromadzone luzem, a w przypadku drobnych materiałów budowlanych w workach o poj. min. 120 l. w dowolnym kolorze. Odbiór odpadów budowlanych będzie się odbywać po utworzeniu PSZOK odbiór wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego,

j)odpady niebezpieczne : przeterminowane leki odpady niebezpieczne w tym chemikalia mają być gromadzone w dowolnych workach o pojemności 60-120 l o dowolnych kolorach . Odbiór odpadów niebezpiecznych zgodnie z brzmieniem art. 3 ust.6 ucpg będzie się odbywać po utworzeniu PSZOK wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego,

k) zużyte baterie; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać po utworzeniu PSZOK wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego,

4.Częstotliwość wywozu odpadów:

a) wymienione w pkt. 3 lit. a, c, d, e , co tydzień lub co dwa tygodnie ( wybór dokonany przez Wykonawcę w oparciu o kryterium: częstotliwość odbioru odpadów) ,

b) wymienione w pkt. 3 lit b, f raz w miesiącu,

c) wymienione w pkt.3 lit. g, , h, i , j, k – po utworzeniu PSZOK wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego

d) sugerowany dzień wywozu odpadów wymienionych w w pkt. 3 lit. a, b, c, d, e, f: czwartek

e) terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów należy przedstawić w harmonogramie opracowanym i załączonym do oferty przez Wykonawcę.

5.Miejsca odbioru odpadów: Odpady na czas odbioru przez Wykonawcę maja znajdować się poza terenem nieruchomości przy drogach publicznych wyznaczonych do przejazdu śmieciarek wg załączonej do niniejszej SIWZ mapki wskazującej sieć dróg przebiegających przez teren gminy Haczów. Ze względu na to, że odbiór i transport odpadów odbywał się będzie po sieci dróg zlokalizowanych na terenie gminy Haczów w skład których wchodzą drogi : krajowa, wojewódzkie, powiatowe i gminne, koniecznym będzie dostosowanie pojazdów do warunków terenowych. Przeważającą ilość stanowią drogi gminne o szerokości ok. 3 m usytuowane w części na terenie górzystym. Kalkulując tabor samochodowy przeznaczony do wykonywania usług odbioru i zagospodarowania odpadów należy uwzględnić powyższe warunki. Wskazane jest aby wykonawca posiadał leki samochód do 3,5 t. umożliwiający odbiór z odpadów z terenów trudno dostępnych i o małej gęstości zaludnienia.

6. Miejsce wywozu i zagospodarowania odpadów: zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami tj. odbiór i transport do RIPOK w Krośnie niżej wymienionych odpadów komunalnych:

-zmieszanych odpadów komunalnych

-odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Pozostałe frakcje odpadów Wykonawca zbiera i dokonuje ich zagospodarowania zgodnie z przyjętą hierarchią postepowania z odpadami na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Obowiązki wykonawcy:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Haczów zgodnie z harmonogramem w tym przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów , zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w ustawie o odpadach.

- przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania na regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

- odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK

-informowanie Zamawiającego o przypadkach niedopełniania przez właściciela/li nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

- sporządzanie półrocznych sprawozdań i przekazywanie ich zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy , zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- wykonywanie obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw i rozporządzeń w zakresie gospodarowania odpadami.,

-wykonawca zobowiązany jest kontrolować właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Haczów oraz w zadeklarowany sposób (zbierane selektywnie bądź jako odpady zmieszane), a w przypadku stwierdzenia niezgodności z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Haczów, Wykonawca winien odebrać odpady jako zmieszane powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego, podając dane adresowe nieruchomości (miejscowość, ulica, numer domu) dane ilościowe i dowody potwierdzające zaistniałe zdarzenie (notatka, dokumentacja fotograficzna). Notatka powinna zawierać w szczególności: adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są niezgodnie z wymaganiami regulaminu (deklaracją), rodzaj niezgodności i termin odbioru odpadów. Notatka powinna być podpisana przez dwóch pracowników odbierających odpady. Wykonawca jest również zobowiązany do wyrywkowej kontroli właścicieli nieruchomości zamieszkałych wskazanych przez Zamawiającego.

-W przypadku stwierdzenia, że nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie jest ujęta w wykazie nieruchomości, który będzie na bieżąco aktualizowany przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie bądź pocztą elektroniczną Zamawiającego.

-wykonawca zorganizuje odbiór i transport odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, zmiany organizacji ruchu drogowego itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. W przypadku braku możliwości dojazdu odpady komunalne winny zostać odebrane w możliwie najkrótszym terminie.

-Wykonawca odpowiada za awarie samochodów i sprzętu przeznaczonego do odbioru, transportu. Wykonawca będzie ponosił koszty opóźnienia w odbiorze odpadów.

-Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości urządzeń i pojazdów, którymi będzie odbierał i transportował odpady w celu osiągnięcia wymaganego standardu świadczonych usług.

-Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia bez względu na warunki atmosferyczne.

-Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

-Zamawiający i właściciele nieruchomości zabudowanych winni mieć zapewnioną przez wykonawcę możliwość kontaktu telefonicznego oraz drogą emaliową z jego przedstawicielem - co najmniej w godzinach: 700 - 1500 w dni robocze.

-Wykonawca zapewni, aby odbiór odpadów komunalnych dokonywany był przez osoby wyposażone w ubrania robocze z wyraźnym oznaczeniem nazwy firmy Wykonawcy.

-Za ewentualne szkody spowodowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy na nieruchomościach odpowiada Wykonawca. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić go do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez pojazdy odbierające odpady. Wykonawca zobowiązuje się dostosować wielkość i rodzaj pojazdów odbierających odpady do tonażu, szerokości, rodzaju nawierzchni i innych parametrów dróg.

-Wykonawca zachowa uzyskane w takcie realizacji umowy dane, a w szczególności dane osobowe, w poufności, będzie przestrzegał zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i nie wykorzysta ich do innych celów niż wynikające z realizacji przedmiotowego zamówienia.

-W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w szczególności związanych z przedmiotem zamówienia Zamawiający i Wykonawca określą zakres czynności zmierzających do wypełnienia postanowień umowy i sposób ich realizacji.

-Wykonawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, w tym celu Wykonawca wyznaczy Koordynatora, z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować bezpośrednio w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 700do 1500. Koordynator odpowiadał będzie za nadzorowanie ze strony Wykonawcy wykonywania przedmiotu umowy. Również Zamawiający ze swojej strony wyznaczy Koordynatora, w celu kontaktu z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji umowy.

-Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialności za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W szczególności w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami wymienionych ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z poźn. zm.).

-Wykonawca jest odpowiedzialny za standard sanitarny usług oraz ochrony środowiska. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi, w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013, poz. 122).

-Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odebranych odpadów w sposób, który zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645).

Ustalenie, czy Wykonawca osiągnął wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, nastąpi na podstawie przedłożonego Zamawiającemu sprawozdania,

-Wykonawca ma obowiązek składać Zamawiającemu kwartalne sprawozdania zgodnie z art. 9n ust. 1-3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odbieranych odpadów (nie dotyczy odpadów przekazywanych do RIPOK). Wykonawca zobowiązany jest także zamieścić w sprawozdaniu informację o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

-Wykonawca obowiązany jest do okazania na żądanie Zamawiającego dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

III.2.Informacje dodatkowe dotyczące zamówienia

1. Wymogi dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia

1)Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a) kierowanie pojazdami przeznaczonymi do odbioru odpadów,

b) obsługa załadunku odpadów do pojazdów,

c) sprawowanie nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy,

d) sprawozdawczość i raportowanie.

2)W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3)Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych w pkt. 1.

4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego, a wymienione poniżej dowody – w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5)Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w umowie.

6)Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności.

7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

8 ) Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych przez wykonawcę , skierowanie do wykonywania czynności w trakcie realizacji zamówienia osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.

1) niezłożenie, na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę w przewidzianym terminie któregokolwiek dowodu wskazanego przez Zamawiającego spośród dowodów wymienionych w pkt. 4 podpunkt 3 lit. a,b, c,d – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego. Kara może być nakładana po raz kolejny, jeżeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony Zamawiającego nadal nie przedkłada wymaganego przez Zamawiającego dowodu),

2) Skierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonywania prac przy realizacji niniejszego zadania osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w umowie, za każdą osobę (kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę),

3)braku współdziałania Wykonawcy z Zamawiającym w przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w punkcie 1 podpunkt 2 lub utrudnianiu przez Wykonawcę kontroli, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego, za każdy stwierdzony przypadek braku współdziałania lub utrudniania kontroli,

IV. Termin wykonania zamówienia : od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 roku.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu ;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej: 660.000,00 zł. brutto

b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 1 usługę odbioru odpadów komunalnych wykonanych na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie minimum 1.300 ton / rok oraz potwierdzeniem , że usługi te zostały wykonane należycie.

- dysponuje lub będzie dysponował niezbędnym do wykonania narzędziami i urządzeniami określonymi szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości tj:

- co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych

- co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych

co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Konstrukcja pojazdów zabezpieczać ma przed rozwiewaniem , rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowaniem oddziaływania czynników atmosferycznych na odpady.

Pojazdy mają być wyposażone w system:

- monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych

- pojazdy mają być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników oraz urządzenie do ważenia odpadów komunalnych

Wyposażenie bazy magazynowo sprzętowej ma być zgodne z cyt. wyżej Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości § 2 ust 1 ,2 ,3,4

Ponadto Wykonawca wyposaży pojazdy odbierające odpady w przenośne czytniki kodów kreskowych EAN-13, aby umożliwić rejestrację w sposób elektroniczny ilości odbieranych odpadów w workach z podziałem na poszczególne frakcje odpadów z danej nieruchomości,

c) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże , że :

- jest wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Haczów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1454 z póź. zm. )

- posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów bądź zaświadczenie o wpisie do rejestru prowadzących transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2013 poz. 21 z póź. zm.)

- jest wpisany do rejestrów podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w V pkt.1 niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:

a) w przypadkach określonych w pkt. 1.podpunkt 2.a warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunki lub będą łącznie posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową lub łączną wartość ubezpieczenia na kwoty określone w specyfikacji. b) w przypadkach określonych w pkt.1podpunkt 2b warunek zostanie spełniony, jeżeli chociaż jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonał 1 usługę , polegającą na odbiorze odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie minimum 1300 Mg / rok, wymienionych w pkt.1 ppkt.2b oraz dysponuje lub będzie dysponował niezbędnym do wykonania narzędziami i urządzeniami określonymi szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

c) w przypadkach określonych w pkt.1podpunkt 2 c warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli chociaż jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiał kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej.

VI. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w VII pkt. 1 niniejszej SIWZ.

3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 niniejszej SIWZ.

4.Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1)W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu stwierdzającego że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami , w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu .potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

e) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2)W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3) W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

a) wykaz usług wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie , przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu;

5.W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

6.Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VII pkt.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.Dysponowanie zasobami innego podmiotu.

1)Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale V pkt. 1 podpunkt 1,2 lit. a-b niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt.7 podpunkt 1 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać:

-zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

-zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5.

c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

d) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

9.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

10. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

11.Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji.

12.Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VII pkt. 4 podpunkt 1a składa:

c) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w rozdz. VII pkt. 4 podpunkt 1 b,c ,d składa:

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3). dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

5) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6) wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 12, podpunkt 1 lit a , składa ten dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu.

7)w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

9..Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

10.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdział VII pkt.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia,

11.Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania. Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie, ( załącznik nr 4 do SIWZ )

12. Na dzień złożenia ofert Wykonawca nie składa dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia określonych w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie, ( załącznik nr 4 do SIWZ ) które stanowi wstępne potwierdzenie , że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki w postepowaniu .

13.Wykonawca , którego oferta została najwyżej oceniona, będzie zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumenty aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających :

a) spełnianie warunków udziału w postepowaniu

b) spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego.

c) brak podstaw do wykluczenia

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

IX. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej: Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty wariantowej i częściowej,

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

11. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników:

Nazwa Kryterium Znaczenie (waga) kryterium

1) Cena: 60%

2) Termin płatności faktury: 20%,

3) Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 20%

Suma: 100%

3.Sposób punktowania rozpatrywanych ofert wg wag podanych w specyfikacji

1)Kryterium nr 1 – Cena (C) – proporcjonalnie wg wzoru:

Pof = ( CŚr(min) / Cśr oferty) x 60

Gdzie:

Pof - ilość punktów jaka otrzyma oceniana oferta

CŚr(min) - najniższa średnia cena jednostkowa złożonej oferty , obliczona wg wzoru zamieszczonego w podpunkcie 2

Cśr oferty - średnia cena jednostkowa oferty ocenianej obliczona wg wzoru zamieszczonego w podpunkcie 2

2) Kryterium Cena oferty liczona będzie jako suma wszystkich składników cenowych wg wzoru:

Cśr= 1,44 %(Cp)+ 14,0 %(Cts) + 2,61 %(C m ) + 6,47% (Cs ) + 7,66% (Cb) + 8,98 %(Cw) + 1,05%(Cn)+ 8,21 % (pp) + 3,09 (co) + 2,9 ( C zse) + 8,43 (C bd) + 35,16 (C zm )

gdzie:

Cśr – średnia cena jednostkowa oferty

(Cp) – cena wykonania usługi i odbioru i zagospodarowania 1Mg papieru, tektury

(Cts) – cena wykonania usługi i odbioru i zagospodarowania 1Mg tworzyw sztucznych

(Cm) – cena wykonania usługi i odbioru i zagospodarowania 1Mg metali

(Cs) – cena wykonania usługi i odbioru i zagospodarowania 1Mg szkła

(Cb) – cena wykonania usługi i odbioru i zagospodarowania 1Mg odpadów budowlanych

(Cw) – cena wykonania usługi i odbioru i zagospodarowania 1Mg odpadów wielkogabarytowych

(Cn) – cena wykonania usługi i odbioru i zagospodarowania 1Mg odpadów niebezpiecznych

(Cpp) – cena wykonania usługi i odbioru i zagospodarowania 1Mg popiołów z instalacji c.o.

(Co) – cena wykonania usługi i odbioru i zagospodarowania 1Mg zużytych opon z pojazdów mechanicznych

(Czse) - cena wykonania usługi i odbioru i zagospodarowania 1Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

(C bd) - cena wykonania usługi i odbioru i zagospodarowania 1Mg odpadów biodegradowalnych

(C zm) - cena wykonania usługi i odbioru i zagospodarowania 1Mg odpadów zmieszanych

2) Kryterium nr 2 – Termin płatności faktury

w kryterium termin płatności (TPF) – ocenie zostanie poddany termin płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia podany w dniach wskazanych w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów: 20. Punkty będą przyznawane według poniższych zasad:

a) za zaoferowanie 30 dni terminu płatności – 20 pkt,

b) za zaoferowanie min. 21 do 29 dni terminu płatności – 10 pkt,

c) za zaoferowanie do 20 dni terminu płatności – 0,00 pkt.

Termin płatności zaoferowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

3) Kryterium nr 3 - Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych (Cook)– ocenie zostanie poddana częstotliwość odbioru następujących odpadów komunalnych: metalu, tworzyw sztucznych papieru i tektury, odpadów zmieszanych , biodegradowalnych , wskazana przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów: 20

Punkty będą przyznawane według poniższych zasad:

10 punktów - odbiór odpadów (metalu, tworzyw sztucznych papieru i tektury, odpadów zmieszanych , biodegradowalnych) w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 31.12.2020 r., z częstotliwością co dwa tygodnie.

20 punktów – odbiór odpadów (metalu, tworzyw sztucznych papieru i tektury, odpadów zmieszanych , biodegradowalnych ) , w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 31.12.2020 r. z częstotliwością co tydzień.

3.Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (Ceny oferty , Terminu płatności , częstotliwości odbioru odpadów komunalnych .Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów we wszystkich trzech kryteriach.

4.Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów wg poniższych wzorów z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

5. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszym SIWZ

X. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane , oraz język lub języki , w jakich muszą być sporządzone.

1.Oferty należy składać do dnia: 06.11.2019 r. do godziny 9.00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Haczowie , 36-213 Haczów nr 573 w sekretariacie ( pokój nr 1). Oferta złożona po terminie będzie zwrócona wykonawcy bez rozpatrzenia.

2.Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3.Oferty maja być sporządzone w języku polskim .

XI. Termin związania z ofertą:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy).

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek zamawiającego, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej ;

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej na której zamieszczone będą dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej , na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w trakcie prowadzonego postępowania,

XV. Informacja o przewidywanych zamówieniach zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 pkt 3

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 pkt 3

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 29.10.2019 r.


Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie