Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 lipca 2019 10:07 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej

HACZÓW

- 0,65 ha (ŁIV – 0,65 ha)

- 0,50 ha (RIVa – 0,44 ha, PsIV – 0,06 ha)

- 0,41 ha (Lzr/RIVa – 0,37 ha, PsIV – 0,04 ha)

Haczów, dnia 24 lipca 2019 r.

OA.6845.2.2019

Ogłoszenie o przetargu

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Haczów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących własność Gminy Haczów

Wójt Gminy Haczów

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Haczów.

Oznaczenie nieruchomości według ksiąg wieczystych oraz katastru nieruchomości

Działki nr: 3903,3699,3702;

Jednostka ewidencyjna: Haczów;

Obręb: Haczów;

Numer KW: KS1B/00035878/3

Powierzchnia nieruchomości

3903 - 0,65 ha (ŁIV – 0,65 ha)

3699 - 0,50 ha (RIVa – 0,44 ha, PsIV – 0,06 ha)

3702 - 0,41 ha (Lzr/RIVa – 0,37 ha, PsIV – 0,04 ha)

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Topografia terenu korzystna – teren płaski. Brak dostępu do drogi publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działki przeznaczone do użytkowania rolniczego.

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

3903 – 90,04 zł

3699 – 123,44 zł

3702 – 102,36 zł

Wysokość wadium

3903 – 15,00 zł

3699 – 20,00 zł

3702 – 20,00 zł

Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Brak

Termin wnoszenia opłat

raz w roku do 15 listopada

Forma przetargowa

Przetarg ustny nieograniczony

Uwagi

Czynsz dzierżawny uzależniony jest od średniej krajowej ceny skupu 1 dt pszenicy z półrocza poprzedzającego termin płatności.

 1. Przetarg odbędzie się 26 sierpnia 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Haczów, Haczów 573 pokój numer 11.
 2. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości podanej wyżej, w formie pieniężnej w kasie Urzędu Gminy Haczów lub przelewem bankowym na konto: Bank PBS Sanok /O Haczów 68 8642 1070 2007 7000 0749 0004 w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r.
 4. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

a). dowód wpłaty wadium;

b). osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty lub paszport)

c). reprezentacji osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;

d). pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby;

e) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem punktu 13 niniejszego ogłoszenia, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:

a). odwołania przetargu

b). zamknięcia przetargu

c). unieważnienia przetargu

d). zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który ten przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego
 2. Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy.
 3. Jeżeli osoba ustalona, jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, organizator może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 4. Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat dodatkowych m.in. należnego podatku, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Przy obliczaniu rocznego czynszu dzierżawnego według stawek szacunkowych przyjmuje się średnią krajową cenę skupu 1 dt pszenicy z półrocza poprzedzającego termin płatności, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 6. Koszty ewentualnych wypisów i wyrysów oraz okazanie, na żądanie dzierżawcy, granic działki w terenie ponosi dzierżawca.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i treści ogłoszenia można uzyskać Urzędzie Gminy Haczów, pokój nr 17, w godz. 730 do 1530 , pod numerem tel. (013) 4391002 wew. 32, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.haczow.pl.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie