Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 września 2018 17:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wprowadź tytuł dokumentu

przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu

- w Jabłonicy Polskiej nr 217 - 34,60 m2 , w tym 26,9 m2powierzchni handlowej i 7,80 m2 powierzchni magazynowej,

- w Malinówce nr 157 - 34,60 m2 powierzchni handlowej

Haczów, dnia 17 września 2018r.

Ogłoszenie o przetargu

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.), art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.), Uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Haczów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących własność Gminy Haczów oraz Zarządzenia nr 54/2018 Wójta Gminy Haczów z dnia 18 lipca 2018 r.

Wójt Gminy Haczów

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu stanowiącego własność Gminy Haczów, :

Oznaczenie nieruchomości według ksiąg wieczystych oraz katastru nieruchomości:

Działka nr: 1123 w Jabłonicy Polskiej o pow. 0,182 ,numer KW KS100037413,budynek nr 217

Działka nr 675/3 w Malinówce o pow.0,4300 ha,KW 37324, budynek 157

Powierzchnia gruntu [m2]:

w Jabłonicy Polskiej pod budynkiem55,00 m2

w Malinówce pod budynkiem47,00 m2

Powierzchnia lokalu [m2]:

w Jabłonicy Polskiej 217-34,60 m2 , w tym 26,9 m2powierzchni handlowej i 7,80 m2 powierzchni magazynowej,

w Malinówce 157 34,60 m2 powierzchni handlowej

Opis nieruchomości:


Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotem najmu jest lokal o pow. 34,60 m2 , usytuowany na parterze budynku w Jabłonicy Polskiej 217. Lokal przeznaczony jest wyłącznie na prowadzenie punktu aptecznego w rozumieniu ustawy prawo farmaceutyczne.

Lokal w Malinówce nr 157 przeznaczony jest na działalność handlową.

Termin na jaki zostanie zawarta umowa najmu:

3 lata

Cena wywoławcza

16,10 zł netto miesięcznie za 1m2 powierzchni handlowej,

8,05 zł netto powierzchni magazynowej

Do wylicytowanej ceny w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% .

Wysokość wadium

50.00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)

Opłaty

Opłaty z tytułu prowadzonej działalności na podstawie złożonej deklaracji podatek od nieruchomości w wysokości zgodnej z Uchwałą Rady Gminy Haczów na dany rok.

Koszty: energii, gazu, wody, – wg wskazań liczników.

Opłaty za wywóz nieczystości stałych – wg odrębnej umowy z firmą zajmującą się wywozem odpadów komunalnych.

Opłaty za odprowadzanie ścieków po podpisaniu umowy z ZGWŚ.

Termin wnoszenia opłat

do 20 – tego każdego miesiąca

Zasady aktualizacji i opłaty

W pierwszym kwartale każdego roku:

Czynsz uregulowany o stopień inflacji

Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość

Brak

Forma przetargowa

Przetarg ustny nieograniczony

 1. Przetarg odbędzie się 25 października 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Haczów, Haczów 573 pokój numer 11. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2014 rr. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości podanej wyżej, w kasie Urzędu Gminy Haczów lub przelewem bankowym na konto: Bank PBS Sanok /O Haczów 68 8642 1070 2007 7000 0749 0004 w terminie do 19 października 2018 r.Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

a) dowód wpłaty wadium;

b) osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty lub paszport)

c) reprezentacji osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;

d) pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby;

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie nie krótszym niż trzy miesiące przed terminem przetargu.

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:

a). odwołania przetargu

b). zamknięcia przetargu

c). unieważnienia przetargu

d). zakończenia przetargu wynikiem negatywnym

 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który ten przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu.
 2. Cena najmu równa cenie osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie do 20 – tego każdego miesiąca.
 3. Osoba ustalona jako najemca nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy najmu.
 4. Jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, organizator może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów umożliwiających prowadzenie apteki spoczywa na Najemcy.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i treści ogłoszenia można uzyskać Urzędzie Gminy Haczów, pokój nr 2, w godz. 730 do 1530 , pod numerem tel. (013) 4391002 wew. 16, oraz na stronie internetowej : www.bip.haczow.pl

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie