Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

7 lutego 2019 11:58 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Najnowsza wersja

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU

Wójt Gminy Haczów ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.


Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) .

Celem planowanego do dofinansowania projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Haczów poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych w nowy samochód.

Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie oferty ( Załącznik nr 1 do Ogłoszenia otwartego nabory partnera do projektu), przygotowanej zgodnie z zapisami Regulaminu na adres:
Urząd Gminy Haczów,Haczów Nr 573, 36-213 Haczów, pokój nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 28.02.2019r do godziny 15:30.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która powinna posiadać oznaczenie: „Nabór partnera do projektu planowanego do realizacji
w ramach RPO WP 2014 – 2020, Typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii -wyłącznie dla potrzeb OSP.”


Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Haczów: www.haczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne pod nr telefonu 13 4391002 wew. 48

Pliki do pobrania

 

7 lutego 2019 11:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Najnowsza wersja

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU

Wójt Gminy Haczów ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.


Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) .

Celem planowanego do dofinansowania projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Haczów poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych w nowy samochód.

Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie oferty ( Załącznik nr 1 do Ogłoszenia otwartego nabory partnera do projektu), przygotowanej zgodnie z zapisami Regulaminu na adres:
Urząd Gminy Haczów,Haczów Nr 573, 36-213 Haczów, pokój nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 28.02.2019r do godziny 15:30.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która powinna posiadać oznaczenie: „Nabór partnera do projektu planowanego do realizacji
w ramach RPO WP 2014 – 2020, Typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii -wyłącznie dla potrzeb OSP.”


Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Haczów: www.haczow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne pod nr telefonu 13 4391002 wew. 48.


http://sedziszow-mlp.pl/img/miniatury/logo_przedszkolaki.jpg?1548060740784

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie