Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 kwietnia 2018 14:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

główny księgowy w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Haczów - dokumenty należy składać w terminie do dnia 15.05.2018 r. do godz. 1530

Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Haczów
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Haczów


1.Nazwa i adres jednostki:

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573,36-213 Haczów


2.Stanowisko: główny księgowy


3.Wymiar etatu: pełny etat


4.Wymagania niezbędne:

1)obywatelstwo polskie,

2)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

4)znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

5)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

6)nieposzlakowana opinia,

7)spełnienie jednego z poniższych warunków:

a)ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b)ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

c)wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.


5.Wymagania dodatkowe:

1)doświadczenie na stanowisku głównego księgowego lub księgowego w administracji publicznej,

2)dobra znajomość księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i jednostki samorządu terytorialnego,

3)znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), ustawy o samorządzie gminnym, Karty Nauczyciela, ustawy Prawo oświatowe, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

4)dobra znajomość i umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych, a szczególnie VULCAN, sprawozdawczych (BESTIA) oraz programów EXCEL, WORD,

5)znajomość przepisów z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz umiejętność sporządzania sprawozdań okresowych i rocznych,

6)umiejętność sporządzania analiz z realizacji planów finansowych, statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

7)zdolność do analitycznego myślenia,

8)umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,

9)umiejętność kierowania zespołem pracowników,

10)dyspozycyjność, odpowiedzialność, komunikatywność, operatywność, umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu.

6.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)prowadzenie rachunkowości SAPO oraz jednostek obsługiwanych przez SAPO, tj. publicznych szkół i publicznego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości,

2)wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz ich klasyfikacją,

4)dokonywa nie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5)kontrolowanie wykonania budżetu,

6)pomoc i koordynacja w opracowaniu projektów planów dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek oraz w opracowaniu zmian w tych planach,

7)prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej a także przygotowanie danych do sprawozdań GUS, SIO, UZP,

8)nadzór nad prawidłowym prowadzeniem rozliczeń operacji kasowych, kontrola kasy,

9)nadzór nad należytym przechowywaniem i zabezpieczeniem dokumentów księgowych,

10)prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług, sporządzanie stosownych deklaracji VAT oraz jednolitego pliku kontrolnego,

11)rozliczenie inwentaryzacji,

12)opracowywanie we współpracy z dyrektorem SAPO projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów finansowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, procedur udzielania zamówień publicznych,

13)nadzorowanie całokształtu spraw z zakresu rachunkowości wykonywanych przez pracowników SAPO Gminy Haczów,

14)wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikającymi z poleceń dyrektora związanych z pracą.


7.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy

Pracownik będzie wykonywał pracę w siedzibie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573, w pomieszczeniu biurowym – I piętro bez możliwości korzystania z windy. Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie.


8.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 0 %.


9. Wymagane dokumenty:

1)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2)życiorys (CV),

3)list motywacyjny,

4)kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

5)kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)kserokopie świadectw pracy,

7)kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia przewidzianego, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 zpóźn. zm.),

8)oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku,

9)oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

10)oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ).


10.Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15.05.2018 r. do godz. 1530 :

1)osobiście w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Haczów – budynek Urzędu Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573, pok. nr 4, 6 lub 13,

2)drogą pocztową na adres: Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573 (decyduje data wpływu do SAPO).

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.


11.Inne informacje

1)Aplikacje, które wpłyną do SAPO z przekroczeniem określonego wyżej terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

2)Kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

3)Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego w SAPO Gminy Haczów”.

4)Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie bip.haczow.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.Haczów, dnia 3 kwietnia 2018 r. Dyrektor Samorządowej Administracji

Placówek Oświatowych Gminy Haczów

Grażyna Wdowiarz

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie