Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 listopada 2018 11:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie naboru na stanowisko kierownika

Wójt Gminy Haczów ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Zakładu ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie


 1. Miejsce pracy: Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie, Haczów 595A
 2. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe techniczne, preferowane o kierunku inżynieria środowiska lub ochrona środowiska,
  3. minimum 5-letni staż pracy,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
  7. nieposzlakowana opinia.
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo o ochronie środowiska,
  2. samodzielność w planowaniu i organizacji działań,
  3. inicjatywa i komunikatywność,
  4. prawo jazdy kategorii B.
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. kierowanie zakładem i reprezentowanie go na zewnątrz w granicach udzielonych upoważnień,
  2. kierowanie gospodarką finansową i ponoszenie odpowiedzialności za majątek Zakładu,
  3. wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Zakładu,
  4. nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń wodno-kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz innymi pracami zleconymi przez gminę (np. odśnieżanie, transport).
 5. Warunki pracy:
  1. pełny wymiar czasu pracy,
  2. praca o charakterze administracyjno-biurowym, także w terenie.
 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  W miesiącu październiku 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.
 7. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  5. kserokopie świadectw pracy,
  6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
  9. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg załączonego wzoru.
  List motywacyjny, życiorys oraz pozostałe oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Dokumenty przedłożone w kserokopiach winny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko kierownika Zakładu ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie” należy:
  • przesłać na adres: Urząd Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573 lub
  • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Haczów – pokój nr 1, w godzinach od 730 do 1530
  w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.
  Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania, po zakończonym naborze będzie można odebrać w tut. Urzędzie – pok. Nr 2, w ciągu 2 tygodni po zakończeniu naboru.
 10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.haczow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Haczów.
 11. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Wójt Gminy oraz Sekretarz Gminy (tel. 134391006 lub 134391002).

Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie