Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 października 2019 15:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Odpowiedź do wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Rewitalizacja zespołu dworsko parkowego w Haczowie"

Haczów, dnia 04.10.2019

WÓJT GMINY HACZÓW

IIG.271.1.10.2019

Wykonawcy – Wszyscy


Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 poz. 1986) w załączeniu przekazuję treść zapytań i wyjaśnień dotyczących treści SIWZ :


Pytanie: nr 1

W projekcie są nawierzchnie alejek parkowych z nawierzchni Hanse -Grand natomiast brak ich w pozycji w przedmiarach.

Odpowiedź:

Zgodnie zamieszczonymi przedmiarami i projektem oraz uzgodnieniami z WKZ nawierzchnie alejek mają być wykonane z kostki brukowej.


Pytanie: nr 2

W dokumentacji brak jest zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Ponadto wycena prac konserwatorskich i restauratorskich jest dość czasochłonna , w związku z tym zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna została wykonana i zamontowana w latach ubiegłych. W związku z powyższym zakres prac objętych niniejszym postępowaniem nie obejmuje w/w prac.

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert . zgodnie z brzmieniem SIWZ , ogłoszeniem o przetargu termin, składania ofert upływa w dniu 8 października 2019 r. o godz. 9.00


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie