Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 listopada 2018 10:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Obwieszczenie znak. IIG.6220.6.2017.2018 z dnia 27.11.2018

Wójt Gminy Haczów podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze BRZ7002_A w postaci stalowej wieży kratowej o wysokości całkowitej (wraz ze sztycą odgromową) 55,50 m wraz z 9 antenami sektorowymi oraz 4 antenami radioliniowymi, urządzeniami RRU, urządzeniami APM+BC oraz zasilaniem na działce nr 877, obręb ewidencyjny 0004 Jasionów w miejscowości Jasionów”.

WÓJT GMINY HACZÓW

IIG.6220.6.2017.2018
Haczów, dn. 27.11.2018 r.


O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017., poz. 1405 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).
Wójt Gminy Haczów
podaje do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 27 listopada 2018r. r. została wydana decyzja Wójta Gminy Haczów znak IIG.6220.6.2017.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze BRZ7002_A w postaci stalowej wieży kratowej o wysokości całkowitej (wraz ze sztycą odgromową) 55,50 m wraz z 9 antenami sektorowymi oraz 4 antenami radioliniowymi, urządzeniami RRU, urządzeniami APM+BC oraz zasilaniem na działce nr 877, obręb ewidencyjny 0004 Jasionów w miejscowości Jasionów”.
Z treścią decyzji oraz dokumentacja sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Haczowie, Referat Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych, pok. Nr 15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
Niniejsze obwieszczenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Haczowie (36-213 Haczów nr 573) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Haczów: http://haczow.dobrybip.pl/ oraz na tablicach informacyjnych w miejscach zwyczajowo przyjętych.

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie