Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 stycznia 2019 13:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Obwieszczenie znak. IIG.6220.1.2018 z dnia 03.01.2019

w dniu 3 stycznia 2019 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Haczów znak IIG.6220.1.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2005R Haczów –Wróblik Szlachecki w km 0+000 – 0+200 oraz 0+375 – 1+220 w miejscowości Haczów”.

WÓJT GMINY HACZÓW

IIG.6220.1.2018
Haczów, dn. 03.01.2019 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Na podstawie art. 38,art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017., poz. 1405 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).
Wójt Gminy Haczów podaje do publicznej wiadomości
informację, że w dniu 3 stycznia 2019 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Haczów znak IIG.6220.1.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2005R Haczów –Wróblik Szlachecki w km 0+000 – 0+200 oraz 0+375 – 1+220 w miejscowości Haczów”.
Z treścią decyzji oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Haczowie, Referat Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych, pok. Nr 15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Haczowie (36-213 Haczów nr 573) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Haczów: http://haczow.dobrybip.pl/.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Sprawę prowadzi: Marcin Rolniak, tel. 013 4391002 wew. 43, [email protected]

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel


Otrzymują::
1.Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
2.a/a
Do wiadomości:
1. Powiat Brzozowski ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie ul. Parkowa 20, 36-200 Brzozów

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie