Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 lipca 2016 09:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Haczów znak:IIG.6220.7.2016 z dnia 14.07.2016

została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trześniów „Do oczyszczalni” nr 11575R w km 0+919 – 2+083”.

WÓJT GMINY HACZÓW

IIG.6220.7.2016
Haczów, dn. 14.07.2016 r.


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Haczów działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353), w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23)


zawiadamia,

że w dniu 14 lipca 2016 r. została wydana – na podstawie zgodnie art. 71 ust.1, ust.2 pkt. 2, art.75 ust.1 pkt.4 ,art. 84 ust.1 i 2, art.85 ust.1. i 2 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 60, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz. 71) zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) - decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trześniów „Do oczyszczalni” nr 11575R w km 0+919 – 2+083”.


Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Haczów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Haczowie, 36-213 Haczów nr 573, na tablicy ogłoszeń w miejscowości, w której realizowana będzie przedmiotowa inwestycja tj. miejscowość Trześniów.

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie