Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 czerwca 2016 11:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Haczów znak: IIG.6220.6.2016 z dnia 21.06.2016r.

dot. wydania postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasionów „Koło cmentarza „w km 0+272 – 1+392 oraz w miejscowości Malinówka „Za starą szkołą” nr 115782R w km 0+000-1+210.

WÓJT GMINY HACZÓW

Haczów, dnia 21.06.2016
IIG.6220.6.2016


Obwieszczenie

Wójt Gminy Haczów działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23)

zawiadamia,

że dnia 21 czerwca 2016 r. zostało wydane – na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1, art.65 ust.1,2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016., poz. 353) oraz § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasionów „Koło cmentarza „w km 0+272 – 1+392 oraz w miejscowości Malinówka „Za starą szkołą” nr 115782R w km 0+000-1+210.


Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Haczów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Haczowie, 36-213 Haczów nr 573, na tablicy ogłoszeń w miejscowościach, w których realizowana będzie przedmiotowa inwestycja, tj. miejscowości Jasionów i Malinówka.


Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel


Otrzymują :
1. Inwestor
2. strony postępowania – przez obwieszczenie
3. a/a

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie