Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 czerwca 2016 10:07 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Haczów znak: IIG.6220.4.12.2014 z dnia 10.06.2016 r.

została wydana odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa farmy wiatrowej HACZÓW o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji w okolicy miejscowości Wzdów, Gmina Haczów".

WÓJT GMINY HACZÓW


Haczów, dnia 10.06.2016 r.
IIG.6220.4.12.2014


O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Haczów działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 10 czerwca 2016 r. została wydana na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23), zgodnie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1,art. 74 ust. 3 art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 1, art. 82, art. 85, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz. 353) i § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz. 353)- decyzja stwierdzająca odmówienie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa farmy wiatrowej HACZÓW o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji w okolicy miejscowości Wzdów, Gmina Haczów".


Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Haczów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Haczowie, 36-213 Haczów nr 573, na tablicy ogłoszeń w miejscowościach, której realizowana będzie przedmiotowa inwestycja tj. miejscowość Trześniów, Buków, Jasionów i Wzdów.

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel


Otrzymują :
1. Inwestor
2. strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa
3. a/a

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie