Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 grudnia 2015 13:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Haczów znak: IIG.6220.13.2015 z dnia 28.12.2015 r.

o wydanej decyzji stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Haczowie, Gmina Haczów”

WÓJT GMINY HACZÓW

IIG.6220.13.2015
Haczów, dn. 28.12.2015 r.


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Haczów działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)
zawiadamia,
że w dniu 28 grudnia 2015 r. została wydana – na podstawie zgodnie art. 71 ust.1, ust.2 pkt. 2, art.75 ust.1 pkt.4 ,art. 84 ust.1 i 2, art.85 ust.1. i 2 pkt.2 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 79, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1397 ze zm.) zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) - decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Haczowie, Gmina Haczów”.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Z upoważnienia Wójta
mgr Anna Musiał
Sekretarz Gminy

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie