Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 lipca 2017 08:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Haczów znak:6220.4.2017 z dnia 13.07.2017r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Haczów na lata 2017-2023” i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

WÓJT GMINY HACZÓW

IIG.6220.4.2017

Haczów, dnia 13.07.2017 r.

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), Wójt Gminy Haczów
zawiadamia
o wyłożeniu do publicznego wglądu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Haczów na lata 2017-2023” i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Haczów na lata 2017-2023 (LPR) to dokument operacyjny wskazujący na potrzebę realizacji działań głównie w sferze społecznej oraz dodatkowo w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i gospodarczej. Realizacja działań pozwoli na niwelowanie zjawisk kryzysowych oraz wykorzystanie potencjałów na obszarze rewitalizacji. W konsekwencji pozwoli to na wyprowadzenie obszaru ze stanów kryzysowych, co pobudzi ich rozwój społeczno-gospodarczy, oddziaływujący w konsekwencji na całą gminę.


Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Haczów na lata 2017-2023” w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 14.07.2017 r. do 03.08.2017r. włącznie.


Uwagi lub wnioski złożone przez społeczeństwo po upływie 21-dniowego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Haczowie – w Referacie Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych, pok. nr 15 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: [email protected] od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.
Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Wójt Gminy Haczów.

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie