Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 sierpnia 2017 09:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Haczów znak:6220.4.2017 z dnia 08.08.2017r.

dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.:„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Haczów na lata 2017-2023”

WÓJT GMINY HACZÓW

Haczów, dnia 08.08.2017 r.
IIG.6220.4.2017

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HACZÓW


Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.).


informuję


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.:„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Haczów na lata 2017-2023”.


Zgodnie art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, Wójt Gminy Haczów w dniu 30.06.2017r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o opinię odnośnie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.:„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Haczów na lata 2017-2023".
W odpowiedzi na złożony wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 21.07.2017r. znak:WOOŚ.410.1.218.2017.BK.2 uznał, iż dla ww. projektu Programu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej z dnia 06.07.2017r. znak pisma:SNZ.9020.1.199.2017.JM uzgodnił w zakresie sanitarno-higienicznym odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu dokumentu.


W czasie trwania konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do projektu Planu.


Biorąc pod uwagę powyższe w świetle art. 49 w/w ustawy, odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uznano za zasadne.


Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Haczów na lata 2017-2023”zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Haczów oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Haczowie.

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie