Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 marca 2017 11:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Obwieszczenie Wójta Gminy Haczów znak:6220.2.2017 z dnia 27.03.2017.

dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Haczów na lata 2017-2022”

WÓJT GMINY HACZÓW

Haczów, dnia 27.03.2017 r.
IIG.6220.2.2017


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HACZÓW

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.)


informuję


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Haczów na lata 2017-2022”

Zgodnie art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, Wójt Gminy Haczów w dniu 07.02.2017r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o opinię odnośnie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Haczów na lata 2017-2022”.

W odpowiedzi na złożony wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 22.02.2017r. znak:WOOŚ.410.1.28.2017.AP.2 uznał, iż dla ww. projektu Planu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej z dnia 17.02.2017r. znak pisma:SNZ.9020.3.5.2017.RD uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu dokumentu.

Biorąc pod uwagę powyższe w świetle art. 49 w/w ustawy, odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uznano za zasadne.


Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Haczów na lata 2017-2022” zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Haczów oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Haczowie.


Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie