Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 grudnia 2015 11:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Haczów z dnia 01.12.2015 r.

o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Haczów dla wsi Jabłonica Polska (II etap) i wsi Malinówka:.

WÓJT GMINY HACZÓW

Haczów, dnia 01.12.2015 r.
IIG.6220.12.2015


Obwieszczenie

Wójt Gminy Haczów działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)
zawiadamia,
że dnia 1 grudnia 2015 r. zostało wydane – na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust.1 i 2, art. 64 ust. 1, art.65 ust.1,2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Haczów dla wsi Jabłonica Polska (II etap) i wsi Malinówka”.

Jednocześnie informuję, że zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Z upoważnienia Wójta

mgr Anna Musiał

Sekretarz Gminy

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie