Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 maja 2016 08:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Obwieszczenie Wójta Gminy Haczów IIG.6220.6.2016 z dnia 23.05.2016r.

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasionów „Koło cmentarza „w km 0+272 – 1+392 oraz w miejscowości Malinówka „Za starą szkołą” nr 115782R w km 0+000-1+210”

WÓJT GMINY HACZÓW

Haczów, dnia 23.05.2016
IIG.6220.6.2016

Obwieszczenie

Wójt Gminy Haczów działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23)


zawiadamia,


że w związku z wnioskiem Gminy Haczów z dnia 2016-04-29 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasionów „Koło cmentarza „w km 0+272 – 1+392 oraz w miejscowości Malinówka „Za starą szkołą” nr 115782R w km 0+000-1+210”, zostanie wydane postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Haczów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Haczowie, 36-213 Haczów nr 573, na tablicy ogłoszeń w miejscowościach, w których realizowana będzie przedmiotowa inwestycja, tj. miejscowości Jasionów i Malinówka.


Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel


Otrzymują :
1. Inwestor
2. strony postępowania – przez obwieszczenie
3. a/a

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie