Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 stycznia 2016 16:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie - Wójt Gminy Haczów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Haczów"

Z dokumentacją Projektu założeń można się zapoznać oraz uwagi i wnioski składać w Referacie Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Gminy Haczów, pok. nr 15, na adres e-mail: [email protected], od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530, w terminie od 05.01.2016 r. do 25.01.2016 r. włącznie.

WÓJT GMINY HACZÓW

Haczów, dnia 2016.01.04
IIG.6220.1.2016


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 ust. 2, art. 46 ust. 2, art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), Wójt Gminy Haczów
zawiadamia
o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Haczów".


Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy maja prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do Projektu założeń.

Z dokumentacją Projektu założeń można się zapoznać oraz uwagi i wnioski składać w Referacie Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Gminy Haczów, pok. nr 15, na adres e-mail: [email protected], od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530, w terminie od 05.01.2016 r. do 25.01.2016 r. włącznie.
Uwagi i wnioski złożone w ww. terminie zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Haczów.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Haczów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Haczowie, 36-213 Haczów nr 573, oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy Haczów.

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie