Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 marca 2019 14:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie z dnia 19 marca 2019r.

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa oraz wyborze członków Rady Sołeckiej bez głosowania w sołectwie Malinówka

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z poźn.zm.) oraz § 17 ust. 7 i 10 statutu sołectwa Malinówka przyjętego uchwałą Nr XXVI/163/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 29 grudnia 2016r.


podaje się do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa oraz o wyborze członków Rady Sołeckiej bez głosowania w sołectwie Malinówka:


1. Na sołtysa sołectwa Malinówka kandydują:

Lp.

Nazwisko i imię

Wiek

1.

Kielar Roman

67

2.

Siedlecki Damian

38


2. W związku z tym, że w sołectwie liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Sołeckiej jest równa 7, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na członków Rady Sołeckiej sołectwa Malinówka uznaje się następujących zarejestrowanych kandydatów:

Lp.

Nazwisko i imię

Wiek

1.

Białas Robert Adam

42

2.

Józefczyk Edward s. Stanisława

58

2.

Klamut Józef

49

3.

Kmetko Janusz Andrzej

50

5.

Kuźnar Ryszard

58

6.

Rachwał Tadeusz

42

7.

Śnieżek Lesław

42


Wybory odbędą się w dniu 31 marca 2019r. (niedziela) w godzinach od 8:00 do godz. 18:00
w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej, która mieści się w Szkole Podstawowej w Malinówce.


Wybierając sołtysa wyborcy stawiają na karcie do głosowania znak „x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego wybranego kandydata.


Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie

Anna Musiał

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie