Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 marca 2019 14:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie z dnia 19 marca 2019r.

o wyborze sołtysa i członków Rady Sołeckiej bez głosowania w sołectwie Buków

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z poźn.zm.) oraz § 17 ust. 9 i 10 statutu sołectwa Buków przyjętego uchwałą Nr XXVI/160/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 29 grudnia 2016r.


podaje się do publicznej wiadomości informację

o wyborze sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Buków:


1. W związku z zarejestrowaniem w sołectwie Buków 1 kandydata na sołtysa, głosowania nie przeprowadza się, a wybranym na sołtysa jest zarejestrowany kandydat:


Pan Jan Siudyła


2.W związku z tym, że w sołectwie liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Sołeckiej jest równa 5, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na członków Rady Sołeckiej sołectwa Buków uznaje się następujących zarejestrowanych kandydatów:

Lp.

Nazwisko i imię

Wiek

1.

Adamczak Bogusław

59

2.

Konieczny Paweł Stanisław

46

3.

Stączek Robert

42

4.

Szałajko Robert

45

5.

Wójcik Helena

70


Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie

Anna Musiał

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie