Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 marca 2019 14:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie z dnia 19 marca 2019r.

o wyborze sołtysa i członków Rady Sołeckiej bez głosowania w sołectwie Trześniów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z poźn.zm.) oraz § 17 ust. 9 i 10 statutu sołectwa Trześniów przyjętego uchwałą Nr XXVI/159/2016 Rady Gminy Haczówz dnia 29 grudnia 2016r.


podaje się do publicznej wiadomości informację

o wyborze sołtysa i członków Rady Sołeckiej w sołectwie Trześniów:


1.W związku z zarejestrowaniem w sołectwie Trześniów 1 kandydata na sołtysa, głosowania nie przeprowadza się, a wybranym na sołtysa jest zarejestrowany kandydat:


Pan Maciej Wojtuń


2.W związku z tym, że w sołectwie liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Sołeckiej jest równa 7, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na członków Rady Sołeckiej sołectwa Trześniów uznaje się następujących zarejestrowanych kandydatów:

Lp.

Nazwisko i imię

Wiek

1.

Boczar Halina

61

2.

Buczek Krystyna Marta

62

3.

Buczek Stanisław

66

4.

Głąb Karol

45

5.

Kaczor Jan s. Tadeusza

54

6.

Kołodziej Wojciech

50

7.

Wojtoń Stanisław

66


Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie

Anna Musiał


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie