Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 października 2019 09:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Malinówka na dz. nr ewid. 588/2, 591/4, 597/1, 597/2, 597/3, 597/4, 597/5, 598, 602, 603, 604, 605, 617, 618/4, 618/11, 618/12, 618/13, 618/14, 618/15, 620, 621”

Haczów, dn. 2019.10.02

WÓJT GMINY HACZÓW

IIG. 6733.13.19Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./ Wójt Gminy Haczów zawiadamia, że na wniosek Gminy Haczów zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Malinówka na dz. nr ewid. 588/2, 591/4, 597/1, 597/2, 597/3, 597/4, 597/5, 598, 602, 603, 604, 605, 617, 618/4, 618/11, 618/12, 618/13, 618/14, 618/15, 620, 621”.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach do czynnego udziału w postępowaniu, /wszystkie strony postępowania/ w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zainteresowane strony biorące udział w postępowaniu mogą zgłaszać w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w Urzędzie Gminy w Haczowie pok. Nr 15 w godz. od 8.00 do 15.30. uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie Po tym terminie uwagi i wnioski nie będą respektowane.

WÓJT GMINY HACZÓW

mgr inż. Stanisław Jakiel

Zamieszczono na:

1. Tablicach ogłoszeń w UG Haczów i w miejscowości Wzdów

2. Stronie internetowej Gminy Haczów

3. a/a


AR/AR

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie