Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 grudnia 2019 15:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Haczów, dn. 2019.12.02

WÓJT GMINY HACZÓW

IIG. 6733.16.19


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./ Wójt Gminy Haczów zawiadamia, że na wniosek P. Łukasza Wyżykowskiego pełnomocnika Pani Janiny Wójcik zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.Budowa przepustu przez potok Jabłonka w km 6+376 w m. Malinówka, na dz. nr ewid. 1485.”

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach do czynnego udziału w postępowaniu, /wszystkie strony postępowania/ w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zainteresowane strony biorące udział w postępowaniu mogą zgłaszać w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w Urzędzie Gminy w Haczowie pok. Nr 15 w godz. od 8.00 do 15.30. uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie Po tym terminie uwagi i wnioski nie będą respektowane.


Z up. WÓJTA GMINY HACZÓW

mgr Anna Musiał

Sekretarz Gminy


Zamieszczono na:

  • 1.Tablicach ogłoszeń w UG Haczów i w miejscowości Wzdów
  • 2.Stronie internetowej Gminy Haczów
  • 3.a/a

AR/AR

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie