Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 października 2019 11:51 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa linii kablowej SN, nN oraz stacji transformatorowej w miejscowości Haczów na dz. nr ewid. 3400/2, 3427/4, 3427/5, 3427/18, 3427/19

Haczów, dn. 2019.10.10.

WÓJT GMINY HACZÓW

IIG. 6733.14.19


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./ Wójt Gminy Haczów zawiadamia, że na wniosek Gminy Haczów zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa linii kablowej SN, nN oraz stacji transformatorowej w miejscowości Haczów na dz. nr ewid. 3400/2, 3427/4, 3427/5, 3427/18, 3427/19”.


W związku z powyższym informuję o uprawnieniach do czynnego udziału w postępowaniu, /wszystkie strony postępowania/ w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Zainteresowane strony biorące udział w postępowaniu mogą zgłaszać w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia w Urzędzie Gminy w Haczowie pok. Nr 15 w godz. od 8.00 do 15.30. uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie Po tym terminie uwagi i wnioski nie będą respektowane.


WÓJT GMINY HACZÓW

mgr inż. Stanisław Jakiel


Zamieszczono na:

1. Tablicach ogłoszeń w UG Haczów i w miejscowości Wzdów

2. Stronie internetowej Gminy Haczów

3. a/a

AR/AR

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie