Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 maja 2018 08:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wprowadź tytuł dokumentu

Dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe? Jakie masz prawa?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie, z siedzibą pod adresem: 36-213 Haczów 573
 2. Inspektorem ochrony danych jest
  Ewa Gawron kontakt: na adres e-mail: [email protected],
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Ponadto informujemy, że:
  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
  4. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż̇ przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie