Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 października 2016 10:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 9 załączników 9

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Haczów zawiadamia, iż przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, których przedmiotem będą projekty statutów sołectw: Haczów, Trześniów, Buków, Jasionów, Wzdów, Malinówka, Jabłonica Polska.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Haczów

z dnia 27 października 2016r.

Na podstawie art. 5a ust.1, w związku z art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz uchwały Nr XIX/105/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Haczów

Wójt Gminy Haczów zawiadamia, iż przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, których przedmiotem będą projekty statutów sołectw: Haczów, Trześniów, Buków, Jasionów, Wzdów, Malinówka, Jabłonica Polska.

Konsultacje rozpoczną się w dniu 7 listopada 2016r. i trwać będą do
21 listopada 2016r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyłożenia wzorcowego projektu statutu sołectw w Urzędzie Gminy Haczów – pokój nr 1 i 8, u sołtysów w poszczególnych sołectwach oraz zamieszczenia jego na stronie internetowej.

Opinie, propozycje i uwagi można będzie zgłaszać na formularzu konsultacyjnym w następujący sposób:

a)przesłanie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573,

b)przesłanie na adres poczty internetowej: [email protected],

c) złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Haczów.

Wzór formularza zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Haczów: www.haczow.pl,dostępny będzie w Urzędzie Gminy Haczów - pokój 8 - oraz
u sołtysów w poszczególnych sołectwach.

Wyniki konsultacji w sprawie przedstawionego projektu statutu dotyczą każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy.

Wyjaśnień w powyższej sprawie udziela – Sekretarz Gminy – P. Anna Musiał.

Dokumenty do pobrania:


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie