Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 sierpnia 2019 07:47 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Nabór wniosków na stypendia szkolne dla uczniów na rok szkolny 2019/2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie od 1 września do 16 września 2019 roku będzie przyjmował wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2019/2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie od 1 września do 16 września 2019 roku będzie przyjmował wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2019/2020.

Warunki niezbędne do uzyskania stypendium:

 • zamieszkiwanie w gminie Haczów
 • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa 528 zł netto/ os. w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu w rodzinie co najmniej jednej z następujących okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Formularze wniosków dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Haczowie pok. nr 5 oraz na stronie bip.haczow.pl w zakładce „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie”.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 13 4391002, 13 4391006 wew. 38 w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej.

Do wniosku należy dołączyć:

Zaświadczenia lub oświadczenia o osiągniętych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpnia 2019 r., a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca w którym wniosek jest składany tj. września 2019 r.:

 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 ust 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy i o wysokości pobranego zasiłku netto,
 • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • zaświadczenie lub oświadczenie dot.wysokości pobranych świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (z wyjątkiem tzw. „jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego”),
 • oświadczenia dot. wysokości świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego itd.,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 • wyroki sądowe lub oświadczenie mówiące o wysokości alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
 • odcinek lub kserokopia odcinka renty/emerytury,
 • oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
 • zaświadczenie lub oświadczenie dot. wysokości otrzymanego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które wypłacono w innej instytucji,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2018r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację
  o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
 • inne dokumenty potwierdzające źródła dochodu opodatkowane i nie podlegające opodatkowaniu, które wyżej nie zostały wymienione.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie