Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

3 lipca 2019 13:20 | wersja 27 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Księgowość podatkowa

pokój nr 3, tel. 13 439 10 02 wewn. 17

mgr Bernadeta Bajek - inspektor – e-mail: [email protected]

prowadzi sprawy z zakresu:

 • wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (miejscowości Haczów i Trześniów),
 • wydawania zaświadczeń o wielkości i przychodowości gospodarstw,
 • przyjmowania wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej,
 • przygotowywania projektów decyzji w sprawach: ulg, umorzeń i odroczeń terminów płatności,
 • nadzoru nad inkasentami podatków i rozlicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

mgr Ilona Józefczyk - referent - e-mail: [email protected]

prowadzi sprawy z zakresu:

 • wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (miejscowości Jasionów, Buków, Wzdów, Jabłonica Polska i Malinówka),
 • wydawania zaświadczeń, informacji i poświadczeń w zakresie podatkowym, pomocy publicznej i de minimis,
 • przyjmowania wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej,
 • przygotowywania projektów decyzji w sprawach: ulg, umorzeń i odroczeń terminów płatności,
 • nadzoru nad inkasentami podatków i rozlicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Anna Najdecka - inspektor - e-mail: [email protected]

prowadzi sprawy z zakresu:

 • wymiaru podatku od osób prawnych i od środków transportowych,
 • zbiorczej księgowość podatkowa,
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych,
 • zaopatrzenia w druki ścisłego zarachowania i ich ewidencja.

Zaświadczenia o stanie majątkowym

 • składamy wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • wnosimy opłatę skarbową:

a) zaświadczenia na żądanie – 17 zł ,

b) zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatku – 21 zł,

c) zaświadczenia do spraw socjalnych, stypendialnych, rentowych, emerytalnych, alimentacyjnych – nie podlegają opłacie skarbowej


Umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • złożenie wniosku (wniosek zwolniony z opłaty skarbowej),
 • rejestracja wniosku; wezwanie podatnika do złożenia wszelkich dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną wnioskodawcy np. zaświadczenia o dochodach (odcinek renty, emerytury), zaświadczenia z zakładu pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego itp., dokumenty potwierdzające ponoszone koszty związane z gospodarstwem domowym (np. rachunki za energię elektryczną, gaz, czynsz, naukę, zakup leków itp.),
 • spisanie dodatkowo z podatnikiem protokołu o stanie majątkowym,
 • zgromadzenie materiału dowodowego, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydanie decyzji przez organ podatkowy


Zwolnienie z podatku gruntów, gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej:

 • wnioski o odłogowanie gruntów należy składać w Urzędzie Gminy (sekretariat) przed rozpoczęciem roku kalendarzowego.
 • wniosek powinien zawierać ponadto – nr działki, klasę gruntu oraz okres ich odłogowania ( nie dłużej niż 3 lata).

W celu przeciwdziałania zjawiskom powodujących trwałe pogorszenie wartości użytkowej tych gruntów, uznaje się za wyłączone z produkcji rolnej odłogowanie na użytkach rolnych w tzw. „ czarnym ugorze”. W II i III kwartale każdego roku komisja sprawdzi wyłączone grunty, a w przypadku stwierdzenia ich użytkowania dokona wymiaru należności podatkowej wraz z ustawowymi odsetkami.

Po przeprowadzeniu procedury postępowania wyjaśniającego – podatnik otrzymuje decyzję.


Zwrot podatku akcyzowego


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340) Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466)

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2247) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2247)

Rozmiar : 0.43MB

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244)

Rozmiar : 0.55MB

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339) Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339)

Rozmiar : 0.82MB


Podstawa wyliczeń podatków:

Podstawa obliczenia podatku rolnego w 2019 roku:

Monitor Polski rok 2018 poz. 1004

Podstawa wyliczenia podatku leśnego w 2019 roku:

Monitor Polski rok 2018 poz. 1005

Podstawa obliczenia podatku od nieruchomości w 2019 roku:

Uchwała nr XLVI/305/2018 Rady Gminy Haczów z dnia 9 listopada 2018 r.

Podstawa wyliczenia podatku od środków transportowych w 2019 roku:

Uchwała nr XIII / 58 / 2015 z dnia 9 listopada 2015 r.


Formularze podatkowe

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.


Formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/


Szczegółowe informacje o podatkach lokalnych

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/

 

6 listopada 2013 14:04 | wersja 4 | Ten dokument ma 10 załączników 10

Najnowsza wersja

Referat Finansów i Budżetu

Podatki

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
Podatki, pok. nr 3
 
tel.  13 43 91 002  13 43 91 002 wewn. 17
 
Bajek Bernadeta
Inspektor
 
Najdecka Anna
Inspektor
 
Szarek Teresa
Inspektor
 
Zakres prowadzonych spraw
 
 • Wymiar podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych.
 • Organizowanie inkasa należności i rozliczanie
 • Gromadzenie dokumentacji do podań i wniosków w sprawach podatkowych.
 • Przygotowywanie projektów decyzji w sprawach :ulg, umorzeń, odroczeń terminów płatności.
 • Księgowość podatkowa.
 • Wydawanie stosownych zaświadczeń.
 
 
 
Zaświadczenia o stanie majątkowym
 
-składamy wniosek o wydanie zaświadczenia,
-wnosimy opłatę skarbową:
a) zaświadczenia na żądanie – 17 zł ,
b) zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatku – 21 zł,
c) zaświadczenia do spraw socjalnych, stypendialnych, rentowych, emerytalnych, alimentacyjnych – nie podlegają opłacie skarbowej
 
 
 
Umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 
-złożenie wniosku (wniosek zwolniony z opłaty skarbowej),
-rejestracja wniosku; wezwanie podatnika do złożenia wszelkich dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną wnioskodawcy np. zaświadczenia o dochodach (odcinek renty, emerytury), zaświadczenia z zakładu pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego itp., dokumenty potwierdzające ponoszone koszty związane z gospodarstwem domowym (np. rachunki za energię elektryczną, gaz, czynsz, naukę, zakup leków itp.),
-spisanie dodatkowo z podatnikiem protokołu o stanie majątkowym,
-zgromadzenie materiału dowodowego, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydanie decyzji przez organ podatkowy
 
 
 
Zwolnienie z podatku gruntów, gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
 
Szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej:

-wnioski o odłogowanie gruntów należy składać w Urzędzie Gminy (sekretariat) przed rozpoczęciem roku kalendarzowego.
-wniosek powinien zawierać ponadto – nr działki, klasę gruntu oraz okres ich odłogowania ( nie dłużej niż 3 lata).

W celu przeciwdziałania zjawiskom powodujących trwałe pogorszenie wartości użytkowej tych gruntów, uznaje się za wyłączone z produkcji rolnej odłogowanie na użytkach rolnych w tzw. „ czarnym ugorze”. W II i III kwartale każdego roku komisja sprawdzi wyłączone grunty, a w przypadku stwierdzenia ich użytkowania dokona wymiaru należności podatkowej wraz z ustawowymi odsetkami.

Po przeprowadzeniu procedury postępowania wyjaśniającego – podatnik otrzymuje decyzję.
 
 
 
Zwrot podatku akcyzowego
 
Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczy producentów rolnych, będących użytkownikami gospodarstw rolnych w rozumieniu Ustawy o podatku rolnym.
Wnioski składa się w dwóch terminach: w lutym i w sierpniu każdego roku.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pliki do pobrania

 • Podstawa wyliczenia podatku rolnego - Uchwała Rady Gminy Haczów Nr XXI/142/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Haczów w 2012 roku xxi-142-12-resolut.pdf 174 kB

  Podstawa wyliczenia podatku rolnego - Uchwała Rady Gminy Haczów Nr XXI/142/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Haczów w 2012 roku

 • Podstawa wyliczenia podatku od nieruchomości - Uchwała Rady Gminy Haczów Nr XXI/143/2012 w sprawie podatku od nieruchomości xxi-143-12-resolut.pdf 182 kB

  Podstawa wyliczenia podatku od nieruchomości - Uchwała Rady Gminy Haczów Nr XXI/143/2012 w sprawie podatku od nieruchomości

 • Podstawa wyliczenia podatku od środków transportowych - Uchwała Rady Gminy Haczów Nr XXI/144/2012 w sprawie podatku od środków transportowych xxi-144-12-resolut.pdf 193 kB

  Podstawa wyliczenia podatku od środków transportowych - Uchwała Rady Gminy Haczów Nr XXI/144/2012 w sprawie podatku od środków transportowych

 • Deklaracja DR-1 - podatek rolny (aktualne w roku 2012) xiii-79-11-a0.xls 48 kB

  Deklaracja DR-1 - podatek rolny (aktualne w roku 2012)

 • Informacja IR-1 - podatek rolny (aktualne w roku 2012) xxxiv-245-09-a1.doc 91 kB

  Informacja IR-1 - podatek rolny (aktualne w roku 2012)

 • Deklaracja DL-1 - podatek leśny (aktualne w roku 2012) xiii-80-11-a0.xls 37 kB

  Deklaracja DL-1 - podatek leśny (aktualne w roku 2012)

 • Informacja IL-1 - podatek leśny (aktualne w roku 2012) xxxiv-244-09-a1.doc 52 kB

  Informacja IL-1 - podatek leśny (aktualne w roku 2012)

 •  Deklaracja DN-1 - podatek od nieruchomości (aktualne w roku 2012) xiii-78-11-a0.xls 31 kB

   Deklaracja DN-1 - podatek od nieruchomości (aktualne w roku 2012)

 • Informacja IN-1 - podatek od nieruchomości (aktualne w roku 2012) xiii-78-11-a1.doc 67 kB

  Informacja IN-1 - podatek od nieruchomości (aktualne w roku 2012)

 • Podstawa wyliczenia podatku leśnego - M.P. 2012 poz. 788 - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. M20120788.pdf 171 kB

  Podstawa wyliczenia podatku leśnego - M.P. 2012 poz. 788 - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie