Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

10 stycznia 2019 12:33 | wersja 26 | Ten dokument ma 11 załączników 11

Najnowsza wersja

Księgowość podatkowa

pokój nr 3, tel. 13 439 10 02 wewn. 17

mgr Bernadeta Bajek - inspektor – e-mail: [email protected]

prowadzi sprawy z zakresu:

 • wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (miejscowości Haczów i Trześniów),
 • wydawania zaświadczeń o wielkości i przychodowości gospodarstw,
 • przyjmowania wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej,
 • przygotowywania projektów decyzji w sprawach: ulg, umorzeń i odroczeń terminów płatności,
 • nadzoru nad inkasentami podatków i rozlicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

mgr Ilona Józefczyk - referent - e-mail: [email protected]

prowadzi sprawy z zakresu:

 • wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (miejscowości Jasionów, Buków, Wzdów, Jabłonica Polska i Malinówka),
 • wydawania zaświadczeń, informacji i poświadczeń w zakresie podatkowym, pomocy publicznej i de minimis,
 • przyjmowania wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej,
 • przygotowywania projektów decyzji w sprawach: ulg, umorzeń i odroczeń terminów płatności,
 • nadzoru nad inkasentami podatków i rozlicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Anna Najdecka - inspektor - e-mail: [email protected]

prowadzi sprawy z zakresu:

 • wymiaru podatku od osób prawnych i od środków transportowych,
 • zbiorczej księgowość podatkowa,
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych,
 • zaopatrzenia w druki ścisłego zarachowania i ich ewidencja.

Zaświadczenia o stanie majątkowym

 • składamy wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • wnosimy opłatę skarbową:

a) zaświadczenia na żądanie – 17 zł ,

b) zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatku – 21 zł,

c) zaświadczenia do spraw socjalnych, stypendialnych, rentowych, emerytalnych, alimentacyjnych – nie podlegają opłacie skarbowej


Umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • złożenie wniosku (wniosek zwolniony z opłaty skarbowej),
 • rejestracja wniosku; wezwanie podatnika do złożenia wszelkich dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną wnioskodawcy np. zaświadczenia o dochodach (odcinek renty, emerytury), zaświadczenia z zakładu pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego itp., dokumenty potwierdzające ponoszone koszty związane z gospodarstwem domowym (np. rachunki za energię elektryczną, gaz, czynsz, naukę, zakup leków itp.),
 • spisanie dodatkowo z podatnikiem protokołu o stanie majątkowym,
 • zgromadzenie materiału dowodowego, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydanie decyzji przez organ podatkowy


Zwolnienie z podatku gruntów, gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej:

 • wnioski o odłogowanie gruntów należy składać w Urzędzie Gminy (sekretariat) przed rozpoczęciem roku kalendarzowego.
 • wniosek powinien zawierać ponadto – nr działki, klasę gruntu oraz okres ich odłogowania ( nie dłużej niż 3 lata).

W celu przeciwdziałania zjawiskom powodujących trwałe pogorszenie wartości użytkowej tych gruntów, uznaje się za wyłączone z produkcji rolnej odłogowanie na użytkach rolnych w tzw. „ czarnym ugorze”. W II i III kwartale każdego roku komisja sprawdzi wyłączone grunty, a w przypadku stwierdzenia ich użytkowania dokona wymiaru należności podatkowej wraz z ustawowymi odsetkami.

Po przeprowadzeniu procedury postępowania wyjaśniającego – podatnik otrzymuje decyzję.


Zwrot podatku akcyzowego


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340) Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466)

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2247) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2247)

Rozmiar : 0.43MB

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244)

Rozmiar : 0.55MB

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339) Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339)

Rozmiar : 0.82MB


Podstawa wyliczeń podatków:

Podstawa obliczenia podatku rolnego w 2019 roku:

Monitor Polski rok 2018 poz. 1004

Podstawa wyliczenia podatku leśnego w 2019 roku:

Monitor Polski rok 2018 poz. 1005

Podstawa obliczenia podatku od nieruchomości w 2019 roku:

Uchwała nr XLVI/305/2018 Rady Gminy Haczów z dnia 9 listopada 2018 r.

Podstawa wyliczenia podatku od środków transportowych w 2019 roku:

Uchwała nr XIII / 58 / 2015 z dnia 9 listopada 2015 r.


Pliki do pobrania

 

13 listopada 2013 09:24 | wersja 7 | Ten dokument ma 7 załączników 7

Najnowsza wersja

Referat Finansów i Budżetu

Podatki

Podatki, pok. nr 3

tel. 13 43 91 002, 13 43 91 002 wewn. 17


Inspektor Bajek Bernadeta

Inspektor Najdecka Anna

Inspektor Szarek Teresa


Zakres prowadzonych spraw

 • Wymiar podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych.

 • Organizowanie inkasa należności i rozliczanie

 • Gromadzenie dokumentacji do podań i wniosków w sprawach podatkowych.

 • Przygotowywanie projektów decyzji w sprawach :ulg, umorzeń, odroczeń terminów płatności.

 • Księgowość podatkowa.

 • Wydawanie stosownych zaświadczeń.


Zaświadczenia o stanie majątkowym

 • składamy wniosek o wydanie zaświadczenia,

 • wnosimy opłatę skarbową:

a) zaświadczenia na żądanie – 17 zł ,

b) zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatku – 21 zł,

c) zaświadczenia do spraw socjalnych, stypendialnych, rentowych, emerytalnych, alimentacyjnych – nie podlegają opłacie skarbowej


Umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • złożenie wniosku (wniosek zwolniony z opłaty skarbowej),

 • rejestracja wniosku; wezwanie podatnika do złożenia wszelkich dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną wnioskodawcy np. zaświadczenia o dochodach (odcinek renty, emerytury), zaświadczenia z zakładu pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego itp., dokumenty potwierdzające ponoszone koszty związane z gospodarstwem domowym (np. rachunki za energię elektryczną, gaz, czynsz, naukę, zakup leków itp.),

 • spisanie dodatkowo z podatnikiem protokołu o stanie majątkowym,

 • zgromadzenie materiału dowodowego, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydanie decyzji przez organ podatkowy


Zwolnienie z podatku gruntów, gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej:


 • wnioski o odłogowanie gruntów należy składać w Urzędzie Gminy (sekretariat) przed rozpoczęciem roku kalendarzowego.

 • wniosek powinien zawierać ponadto – nr działki, klasę gruntu oraz okres ich odłogowania ( nie dłużej niż 3 lata).


W celu przeciwdziałania zjawiskom powodujących trwałe pogorszenie wartości użytkowej tych gruntów, uznaje się za wyłączone z produkcji rolnej odłogowanie na użytkach rolnych w tzw. „ czarnym ugorze”. W II i III kwartale każdego roku komisja sprawdzi wyłączone grunty, a w przypadku stwierdzenia ich użytkowania dokona wymiaru należności podatkowej wraz z ustawowymi odsetkami.


Po przeprowadzeniu procedury postępowania wyjaśniającego – podatnik otrzymuje decyzję.


Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczy producentów rolnych, będących użytkownikami gospodarstw rolnych w rozumieniu Ustawy o podatku rolnym.

Wnioski składa się w dwóch terminach: w lutym i w sierpniu każdego roku.


Więcej informacji znajdziecie Państwo w komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Podstawa wyliczeń podatku:

podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Haczów w 2014 roku:

Uchwała Nr XXX/221/2013 z dnia 28 października 2013

podstawa obliczenia  podatku od nieruchomości na obszarze gminy Haczów w 2014 roku:

Uchwała Nr XXIX/215/2013 z dnia 27 września 2013

Podstawa wyliczenia podatku od środków transportowych na obszarze gminy Haczów w 2014 roku:

Uchwała Nr XXX/222/2013 z dnia 28 października 2013


Pliki do pobrania

 • Deklaracja DR-1 - podatek rolny (aktualne w roku 2014) xiii-79-11-a0.xls 48 kB

  Deklaracja DR-1 - podatek rolny (aktualne w roku 2014)

 • Informacja IR-1 - podatek rolny (aktualne w roku 2014) xxxiv-245-09-a1.doc 91 kB

  Informacja IR-1 - podatek rolny (aktualne w roku 2014)

 • Deklaracja DL-1 - podatek leśny (aktualne w roku 2014) xiii-80-11-a0.xls 37 kB

  Deklaracja DL-1 - podatek leśny (aktualne w roku 2014)

 • Informacja IL-1 - podatek leśny (aktualne w roku 2014) xxxiv-244-09-a1.doc 52 kB

  Informacja IL-1 - podatek leśny (aktualne w roku 2014)

 •  Deklaracja DN-1 - podatek od nieruchomości (aktualne w roku 2014) xiii-78-11-a0.xls 31 kB

   Deklaracja DN-1 - podatek od nieruchomości (aktualne w roku 2014)

 • Informacja IN-1 - podatek od nieruchomości (aktualne w roku 2014) xiii-78-11-a1.doc 67 kB

  Informacja IN-1 - podatek od nieruchomości (aktualne w roku 2014)

 • Podstawa wyliczenia podatku leśnego - M.P. 2012 poz. 788 - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. M20120788.pdf 171 kB

  Podstawa wyliczenia podatku leśnego - M.P. 2012 poz. 788 - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie