Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 grudnia 2016 13:51 | wersja 17 | Ten dokument ma 9 załączników 9

Najnowsza wersja

Referat Finansów i Budżetu

Podatki

Podatki, pok. nr 3

tel. 13 43 91 002, 13 43 91 002 wewn. 17

Inspektor Bajek Bernadeta

Inspektor Najdecka Anna

Inspektor Szarek Teresa

Zakres prowadzonych spraw

 • Wymiar podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych.
 • Organizowanie inkasa należności i rozliczanie
 • Gromadzenie dokumentacji do podań i wniosków w sprawach podatkowych.
 • Przygotowywanie projektów decyzji w sprawach :ulg, umorzeń, odroczeń terminów płatności.
 • Księgowość podatkowa.
 • Wydawanie stosownych zaświadczeń.


Zaświadczenia o stanie majątkowym

 • składamy wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • wnosimy opłatę skarbową:

a) zaświadczenia na żądanie – 17 zł ,

b) zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatku – 21 zł,

c) zaświadczenia do spraw socjalnych, stypendialnych, rentowych, emerytalnych, alimentacyjnych – nie podlegają opłacie skarbowej


Umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • złożenie wniosku (wniosek zwolniony z opłaty skarbowej),
 • rejestracja wniosku; wezwanie podatnika do złożenia wszelkich dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną wnioskodawcy np. zaświadczenia o dochodach (odcinek renty, emerytury), zaświadczenia z zakładu pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego itp., dokumenty potwierdzające ponoszone koszty związane z gospodarstwem domowym (np. rachunki za energię elektryczną, gaz, czynsz, naukę, zakup leków itp.),
 • spisanie dodatkowo z podatnikiem protokołu o stanie majątkowym,
 • zgromadzenie materiału dowodowego, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydanie decyzji przez organ podatkowy


Zwolnienie z podatku gruntów, gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej:

 • wnioski o odłogowanie gruntów należy składać w Urzędzie Gminy (sekretariat) przed rozpoczęciem roku kalendarzowego.
 • wniosek powinien zawierać ponadto – nr działki, klasę gruntu oraz okres ich odłogowania ( nie dłużej niż 3 lata).

W celu przeciwdziałania zjawiskom powodujących trwałe pogorszenie wartości użytkowej tych gruntów, uznaje się za wyłączone z produkcji rolnej odłogowanie na użytkach rolnych w tzw. „ czarnym ugorze”. W II i III kwartale każdego roku komisja sprawdzi wyłączone grunty, a w przypadku stwierdzenia ich użytkowania dokona wymiaru należności podatkowej wraz z ustawowymi odsetkami.

Po przeprowadzeniu procedury postępowania wyjaśniającego – podatnik otrzymuje decyzję.


Zwrot podatku akcyzowego


Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczy producentów rolnych, będących użytkownikami gospodarstw rolnych w rozumieniu Ustawy o podatku rolnym.

Wnioski składa się w dwóch terminach: w lutym i w sierpniu każdego roku.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 29 kwietnia 2016 r.
w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2016 r.
w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (.pdf) (406,4 kB)

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)

pobierz plik (.pdf) (1,05 MB)


Podstawa wyliczeń podatku:

Podstawa obliczenia podatku rolnego w 2017 roku:

Monitor Polski rok 2016 poz. 993

Podstawa obliczenia podatku od nieruchomości w 2017 roku:

Uchwała nr XXIV/133/2016 z dnia 28 października 2016 r.

Podstawa wyliczenia podatku od środków transportowych w 2017 roku:

Monitor Polski rok 2016 poz. 979

Podstawa wyliczenia podatku leśnego w 2017 roku:

Monitor Polski rok 2016 poz. 996

Pliki do pobrania

 • Podatek Leśny - deklaracja DL-1.xls 54 kB

  Podatek Leśny - deklaracja

 • Podatek od nieruchomości - deklaracja DN-1.xls 77 kB

  Podatek od nieruchomości - deklaracja

 • Podatek rolny - deklaracja DR-1.xls 60 kB

  Podatek rolny - deklaracja

 • Podatek leśny - informacja IL-1.doc 52 kB

  Podatek leśny - informacja

 • Podatek od nieruchomości - informacja IN-1.doc 70 kB

  Podatek od nieruchomości - informacja

 • Podatek rolny - informacja IR-1.doc 90 kB

  Podatek rolny - informacja

 • Podatek leśny - skan uchwały u61-15.pdf 1 MB

  Podatek leśny - skan uchwały

 • Podatek od nieruchomości - skan uchwały u59-15.pdf 2 MB

  Podatek od nieruchomości - skan uchwały

 • Podatek rolny - skan uchwały u60-15.pdf 2 MB

  Podatek rolny - skan uchwały

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie