Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 stycznia 2015 10:30 | wersja 13 | Ten dokument ma 8 załączników 8

Najnowsza wersja

Referat Finansów i Budżetu

Podatki

Podatki, pok. nr 3

tel. 13 43 91 002, 13 43 91 002 wewn. 17

Inspektor Bajek Bernadeta

Inspektor Najdecka Anna

Inspektor Szarek Teresa

Zakres prowadzonych spraw

 • Wymiar podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych.

 • Organizowanie inkasa należności i rozliczanie

 • Gromadzenie dokumentacji do podań i wniosków w sprawach podatkowych.

 • Przygotowywanie projektów decyzji w sprawach :ulg, umorzeń, odroczeń terminów płatności.

 • Księgowość podatkowa.

 • Wydawanie stosownych zaświadczeń.


Zaświadczenia o stanie majątkowym

 • składamy wniosek o wydanie zaświadczenia,

 • wnosimy opłatę skarbową:

a) zaświadczenia na żądanie – 17 zł ,

b) zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatku – 21 zł,

c) zaświadczenia do spraw socjalnych, stypendialnych, rentowych, emerytalnych, alimentacyjnych – nie podlegają opłacie skarbowej


Umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • złożenie wniosku (wniosek zwolniony z opłaty skarbowej),

 • rejestracja wniosku; wezwanie podatnika do złożenia wszelkich dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną wnioskodawcy np. zaświadczenia o dochodach (odcinek renty, emerytury), zaświadczenia z zakładu pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego itp., dokumenty potwierdzające ponoszone koszty związane z gospodarstwem domowym (np. rachunki za energię elektryczną, gaz, czynsz, naukę, zakup leków itp.),

 • spisanie dodatkowo z podatnikiem protokołu o stanie majątkowym,

 • zgromadzenie materiału dowodowego, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydanie decyzji przez organ podatkowy


Zwolnienie z podatku gruntów, gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej:

 • wnioski o odłogowanie gruntów należy składać w Urzędzie Gminy (sekretariat) przed rozpoczęciem roku kalendarzowego.

 • wniosek powinien zawierać ponadto – nr działki, klasę gruntu oraz okres ich odłogowania ( nie dłużej niż 3 lata).

W celu przeciwdziałania zjawiskom powodujących trwałe pogorszenie wartości użytkowej tych gruntów, uznaje się za wyłączone z produkcji rolnej odłogowanie na użytkach rolnych w tzw. „ czarnym ugorze”. W II i III kwartale każdego roku komisja sprawdzi wyłączone grunty, a w przypadku stwierdzenia ich użytkowania dokona wymiaru należności podatkowej wraz z ustawowymi odsetkami.

Po przeprowadzeniu procedury postępowania wyjaśniającego – podatnik otrzymuje decyzję.


Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczy producentów rolnych, będących użytkownikami gospodarstw rolnych w rozumieniu Ustawy o podatku rolnym.

Wnioski składa się w dwóch terminach: w lutym i w sierpniu każdego roku.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Podstawa wyliczeń podatku:

podstawa obliczenia podatku rolnego w 2015 roku:

Uchwała Nr XLI/299/2014 z dnia 7 listopada 2014

podstawa obliczenia podatku od nieruchomości w 2015 roku:

Uchwała Nr XXXIX/290/2014 z dnia 30 września 2014

Podstawa wyliczenia podatku od środków transportowych w 2015 roku:

Uchwała Nr XXX/222/2013 z dnia 28 października 2013

Podstawa wyliczenia podatku leśnego w 2015 roku:

M.P. 2014 poz. 955 z dnia 28 października 2014

Pliki do pobrania

 • Deklaracja DR-1 - podatek rolny (aktualne w roku 2015) xiii-79-11-a0.xls 48 kB

  Deklaracja DR-1 - podatek rolny (aktualne w roku 2015)

 • Informacja IR-1 - podatek rolny (aktualne w roku 2015) xxxiv-245-09-a1.doc 91 kB

  Informacja IR-1 - podatek rolny (aktualne w roku 2015)

 • Deklaracja DL-1 - podatek leśny (aktualne w roku 2015) xiii-80-11-a0.xls 37 kB

  Deklaracja DL-1 - podatek leśny (aktualne w roku 2015)

 • Informacja IL-1 - podatek leśny (aktualne w roku 2015) xxxiv-244-09-a1.doc 52 kB

  Informacja IL-1 - podatek leśny (aktualne w roku 2015)

 •  Deklaracja DN-1 - podatek od nieruchomości (aktualne w roku 2015) xiii-78-11-a0.xls 31 kB

   Deklaracja DN-1 - podatek od nieruchomości (aktualne w roku 2015)

 •  Deklaracja DN-1 - podatek od nieruchomości (aktualne w roku 2015) wersja PDF xiii-78-11-a0.pdf 359 kB

   Deklaracja DN-1 - podatek od nieruchomości (aktualne w roku 2015) wersja PDF

 • Informacja IN-1 - podatek od nieruchomości (aktualne w roku 2015) xiii-78-11-a1.doc 67 kB

  Informacja IN-1 - podatek od nieruchomości (aktualne w roku 2015)

 • Komunikat prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna... MP_2014_955.pdf 183 kB

  Komunikat prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna...

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie