Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 listopada 2014 13:04 | wersja 11 | Ten dokument ma 7 załączników 7

Najnowsza wersja

Referat Finansów i Budżetu

Podatki

Podatki, pok. nr 3

tel. 13 43 91 002, 13 43 91 002 wewn. 17

Inspektor Bajek Bernadeta

Inspektor Najdecka Anna

Inspektor Szarek Teresa

Zakres prowadzonych spraw

 • Wymiar podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych.

 • Organizowanie inkasa należności i rozliczanie

 • Gromadzenie dokumentacji do podań i wniosków w sprawach podatkowych.

 • Przygotowywanie projektów decyzji w sprawach :ulg, umorzeń, odroczeń terminów płatności.

 • Księgowość podatkowa.

 • Wydawanie stosownych zaświadczeń.


Zaświadczenia o stanie majątkowym

 • składamy wniosek o wydanie zaświadczenia,

 • wnosimy opłatę skarbową:

a) zaświadczenia na żądanie – 17 zł ,

b) zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatku – 21 zł,

c) zaświadczenia do spraw socjalnych, stypendialnych, rentowych, emerytalnych, alimentacyjnych – nie podlegają opłacie skarbowej


Umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • złożenie wniosku (wniosek zwolniony z opłaty skarbowej),

 • rejestracja wniosku; wezwanie podatnika do złożenia wszelkich dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną wnioskodawcy np. zaświadczenia o dochodach (odcinek renty, emerytury), zaświadczenia z zakładu pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego itp., dokumenty potwierdzające ponoszone koszty związane z gospodarstwem domowym (np. rachunki za energię elektryczną, gaz, czynsz, naukę, zakup leków itp.),

 • spisanie dodatkowo z podatnikiem protokołu o stanie majątkowym,

 • zgromadzenie materiału dowodowego, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydanie decyzji przez organ podatkowy


Zwolnienie z podatku gruntów, gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej:

 • wnioski o odłogowanie gruntów należy składać w Urzędzie Gminy (sekretariat) przed rozpoczęciem roku kalendarzowego.

 • wniosek powinien zawierać ponadto – nr działki, klasę gruntu oraz okres ich odłogowania ( nie dłużej niż 3 lata).

W celu przeciwdziałania zjawiskom powodujących trwałe pogorszenie wartości użytkowej tych gruntów, uznaje się za wyłączone z produkcji rolnej odłogowanie na użytkach rolnych w tzw. „ czarnym ugorze”. W II i III kwartale każdego roku komisja sprawdzi wyłączone grunty, a w przypadku stwierdzenia ich użytkowania dokona wymiaru należności podatkowej wraz z ustawowymi odsetkami.

Po przeprowadzeniu procedury postępowania wyjaśniającego – podatnik otrzymuje decyzję.


Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczy producentów rolnych, będących użytkownikami gospodarstw rolnych w rozumieniu Ustawy o podatku rolnym.

Wnioski składa się w dwóch terminach: w lutym i w sierpniu każdego roku.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Podstawa wyliczeń podatku:

podstawa obliczenia podatku rolnego w 2015 roku:

Uchwała Nr XLI/299/2014 z dnia 7 listopada 2014

podstawa obliczenia podatku od nieruchomości w 2015 roku:

Uchwała Nr XXXIX/290/2014 z dnia 30 września 2014

Podstawa wyliczenia podatku od środków transportowych w 2015 roku:

Uchwała Nr XXX/222/2013 z dnia 28 października 2013

Podstawa wyliczenia podatku leśnego w 2015 roku:

M.P. 2013 poz. 828 z dnia 29 października 2013

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie