Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 stycznia 2013 14:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 10 załączników 10

Najnowsza wersja

Podatki

Podatki

Informację udostępniono: 10.01.2013 14:41


   Dokumenty ustalające podstawę wyliczenia podatków

Podatek

Podstawa prawna

Informacja

Rolny

Uchwała Rady Gminy Haczów Nr XXI/142/2012

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Haczów w 2012 roku

Nieruchomości

Uchwała Rady Gminy Haczów Nr XXI/143/2012

w sprawie podatku od nieruchomości

Środki transportowe

Uchwała Rady Gminy Haczów Nr XXI/144/2012

w sprawie podatku od środków transportowych

Leśny

M.P. 2012 poz. 788

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

Wzory formularzy podatkowych (aktualne w roku 2012)

Podatek

Formularz

Uchwała

Rolny

 Deklaracja DR-1

XIII/79/11

 

Informacja IR-1

 XXXIV/245/09

Leśny

Deklaracja DL-1

 XIII/80/11

 

 Informacja IL-1

 XXXIV/245/09

Od nieruchomości

 Deklaracja DN-1

 XIII/78/11

 

 Informacja IN-1

 XIII/78/11

Podatki, pok. nr 3
tel.  13 43 91 002  13 43 91 002 wewn. 17
Bajek Bernadeta Inspektor
Najdecka Anna Inspektor
Szarek Teresa Inspektor
Zakres prowadzonych spraw
  • Wymiar podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych.
  • Organizowanie inkasa należności i rozliczanie
  • Gromadzenie dokumentacji do podań i wniosków w sprawach podatkowych.
  • Przygotowywanie projektów decyzji w sprawach :ulg, umorzeń, odroczeń terminów płatności.
  • Księgowość podatkowa.
  • Wydawanie stosownych zaświadczeń.
 
Zaświadczenia o stanie majątkowym
-składamy wniosek o wydanie zaświadczenia,
-wnosimy opłatę skarbową:
a) zaświadczenia na żądanie – 17 zł ,
b) zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatku – 21 zł,
c) zaświadczenia do spraw socjalnych, stypendialnych, rentowych, emerytalnych, alimentacyjnych – nie podlegają opłacie skarbowej
 
Umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
-złożenie wniosku (wniosek zwolniony z opłaty skarbowej),
-rejestracja wniosku; wezwanie podatnika do złożenia wszelkich dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną wnioskodawcy np. zaświadczenia o dochodach (odcinek renty, emerytury), zaświadczenia z zakładu pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego itp., dokumenty potwierdzające ponoszone koszty związane z gospodarstwem domowym (np. rachunki za energię elektryczną, gaz, czynsz, naukę, zakup leków itp.),
-spisanie dodatkowo z podatnikiem protokołu o stanie majątkowym,
-zgromadzenie materiału dowodowego, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydanie decyzji przez organ podatkowy
 
Zwolnienie z podatku gruntów, gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
Szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej:

-wnioski o odłogowanie gruntów należy składać w Urzędzie Gminy (sekretariat) przed rozpoczęciem roku kalendarzowego.
-wniosek powinien zawierać ponadto – nr działki, klasę gruntu oraz okres ich odłogowania ( nie dłużej niż 3 lata).

W celu przeciwdziałania zjawiskom powodujących trwałe pogorszenie wartości użytkowej tych gruntów, uznaje się za wyłączone z produkcji rolnej odłogowanie na użytkach rolnych w tzw. „ czarnym ugorze”. W II i III kwartale każdego roku komisja sprawdzi wyłączone grunty, a w przypadku stwierdzenia ich użytkowania dokona wymiaru należności podatkowej wraz z ustawowymi odsetkami.

Po przeprowadzeniu procedury postępowania wyjaśniającego – podatnik otrzymuje decyzję.
 
Zwrot podatku akcyzowego
Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczy producentów rolnych, będących użytkownikami gospodarstw rolnych w rozumieniu Ustawy o podatku rolnym.
Wnioski składa się w dwóch terminach: w lutym i w sierpniu każdego roku.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie