Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 stycznia 2020 13:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na stanowisko asystenta rodziny

Asystent rodziny- umowa o pracę na zastępstwo

I.Nazwa i adres zleceniodawcy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie
36-13 Haczów 573

II. Określenie stanowiska pracy:

Praca asystenta rodziny wykonywana będzie w ramach stosunku pracy (pełny etat) w systemie zadaniowego czasu pracy - oznacza to także pracę w godzinach popołudniowych

Forma zatrudnienia – umowa o pracę na zastępstwo z możliwością dalszego zatrudnienia

III. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. posiada:
  1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  3. wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 6. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
 7. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek
  w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

IV. Wymagania dodatkowe

 1. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 2. znajomość ustawy z dnia 12 marca 2012 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 5. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. odporność na sytuacje stresowe.


V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
  i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. l,
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 17. sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu

wskazanym przez rodzinę.

Asystent rodziny będzie świadczyć usługę zgodnie z comiesięcznym szczegółowym harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną.

Harmonogram usługi może być na bieżąco aktualizowany zgodnie z bieżącymi potrzebami.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających:

a)wykształcenie,

b)staż pracy,

c)posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, zaświadczenia)

 1. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
 2. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
 4. oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
 5. oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg załączonego wzoru.

List motywacyjny, życiorys oraz pozostałe oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Dokumenty przedłożone w kserokopiach winny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VII.Dodatkowe informacje:

Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zamkniętej kopercie z napisem „Asystent rodziny – umowa o pracę na zastępstwo" należy:

-przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie, 36-213 Haczów 573 lub

-złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie – pokój nr 2, w godzinach pracy ops tj. 7:30 do 15:30 w terminie do dnia 17 stycznia 2020 r.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Haczów bip.haczow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania, po zakończonym naborze będzie można odebrać w tut. ops – pok. Nr 2, w ciągu 2 tygodni po zakończeniu naboru.

O terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie (tel. 134391006 lub 134391002 wew. 28).

Kierownik GOPS w Haczowie

Stanisława Stepek
KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie z siedzibą 36-213 Haczów 573; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2. Inspektorem ochrony danych osobowych (IODO) u Administratora jest Pani Ewa Gawron prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MERIT - Biuro Audytu Ewa Gawron,

e-mail: [email protected],

3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne

5. Dane nie będą udostępnianie podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie