Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 maja 2018 14:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

dot.przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wzdów oraz remont drogi gminnej w miejscowości Malinówka ”.

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 28.05.2018


Informacja
Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) informuję że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wzdów oraz remont drogi gminnej w miejscowości Malinówka ”., odbyło się w dniu 28.05.2018 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 118.816,23 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w dostaw:
1.Zakład Produkcyjno – Usługowo-Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, 38-480 Rymanów, ul. Zielona 10 , cena netto:123.244,50 zł. , brutto:151.590,74 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 16.07.2018 r., termin gwarancji na wykonane dostawy: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
2 Firma Handlowo-Usługowa SŁAWEX mgr inż. Sławomir Pierożak , 36-207 Grabownica , Niebocko 114 D, cena netto: 151.128,00 zł. , brutto:185.887,44 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 16.07.2018 r., termin gwarancji na wykonane dostawy: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie