Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 stycznia 2020 14:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

dot. wykonania robót budowlanych pn. „Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 16..01.2020


Informacja


Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) informuję że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” , odbyło się w dniu 16.01.2020 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 140.000,00 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:
1.Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Kwasek Janusz 37-100 Łańcut, ul. .Boczna Kasprowicza 4 , cena netto: 116.322,96 zł. , brutto: 143.077,24 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 06.03.2020 r., termin płatności faktury: 30 dni , warunki płatności: przelew.
2. Konsorcjum SIPEKO GROUP –SIPEKO , SIPEKO GROUP sp. z o.o. sp. k. – Lider, SIPEKO sp. z o.o. – Partner , Makowisko 162, 37-500 Jarosław , cena netto: 98.484,80 zł. , brutto: 121.136,30 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 20.02.2020 r., termin płatności faktury: 30 dni , warunki płatności: przelew.
3. ERG Bieruń -Folie sp. z o.o. , 43-150 Bieruń ul. Chemików 163 , cena netto: 97.347,40 zł. , brutto: 119.737,30 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 20.02.2020 r., termin płatności faktury: 30 dni , warunki płatności: przelew.
Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie