Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 listopada 2019 13:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

dot. wykonania robót budowlanych pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Haczów”

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 06.11.2019

Informacja
Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) niniejszym informuję że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Haczów”, odbyło się w dniu 06.11.2019 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 635.868,19 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w usług:
1.Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy , 38-200 Jasło ul. Hankówka 28. Wykonawca przedstawił następujące ceny netto , brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ( za 1 tonę , 1 Mg)
1) Papier , tektura: 970,00 zł. netto , 1.047,60 zł brutto
2) Tworzywa sztuczne: 970,00 zł. netto , 1.047,60 zł brutto
3) Metale: 970,00 zł. netto , 1.047,60 zł brutto
4) Szkło : 970,00 zł. netto , 1.047,60 zł brutto
5) Odpady budowlane: 650,00 zł. netto , 702,00 zł brutto
6) Odpady wielkogabarytowe: 1.150,00 zł. netto, 1.242,00 zł brutto
7. Odpady niebezpieczne, 2.500,00 zł. netto, 2.700,00 zł brutto
8) Odpady ze spalania paliwa stałego w instalacjach c.o. ( popioły) : 650,00 zł. netto, 702,00 zł. brutto
9) Zużyte opony z pojazdów mechanicznych, : 1.150,00 zł.. netto , 1.242,00 zł. brutto
10) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,: 1.150,00 zł. netto, 1.242,00 zł. brutto
11) Odpady roślinne ulegające biodegradacji : 750,00,00 zł. netto, 810,00 zł. brutto , z czego transport odpadów na RIPOK w Krośnie : 350,00 zł. netto, 378,00 zł. brutto za 1 tonę , Mg )
12) Odpady zmieszane: 1.049,00 zł netto, 1.132,92 zł. brutto , z czego transport odpadów na RIPOK w Krośnie : 350,00 zł netto , 378,00 zł. brutto za 1 tonę , Mg )
2. Termin płatności faktury: 30 dni
3. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych ( metalu, tworzyw sztucznych , papieru i tektury , odpadów zmieszanych , biodegradowalnych) - co dwa tygodnie.


Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie