Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 listopada 2019 11:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

dot. wykonania robót budowlanych pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jasionów ”.

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 04.11.2019

Informacja
Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1086) informuję że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jasionów ” odbyło się w dniu 04.11.2019 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 56.908,53 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:
1.INSTAL –PROJEKT Krzysztof Uliasz , Cergowa 194, 38-450 Dukla, cena netto: 48.405,52 zł. , brutto: 59.538,79 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 09.12.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 60 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
2. F.H.U.ALMAX Aneta Liwosz, 38-457 Świerzowa Polska , ul. Szczepana 11 cena netto: 45.934,96 zł. , brutto: 56.500,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 09.12.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 60 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie