Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 października 2019 13:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

dot. wykonania robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115726R Jabłonica Polska – Kombornia polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+627- 0+762 po stronie prawej w miejscowości Jabłonica Polska ” – etap IV

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 17.10.2019 r.

Informacja


Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) informuję że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115726R Jabłonica Polska – Kombornia polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+627- 0+762 po stronie prawej w miejscowości Jabłonica Polska ” – etap IV, odbyło się w dniu 19.08.2019 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 99.139,16 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:
1. Drogbud Golcowa Pro sp. z o.o. 36-231 Golcowa 89, cena netto: 121.120,72 zł. , brutto: 148.978,49 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 02.12.2019 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
2. „WOLBUD 95 ” PPHT Andrzej Wolanin Spółka Jawna, 36-200 Brzozów , Przysietnica 646, cena netto: . 126.006,23 zł. , brutto: 154.987,66 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 02.12.2019 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie