Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 września 2019 11:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

dot. wykonania usługi pn.: „Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 12.09.2019


Informacja

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) informuję że otwarcie ofert dot. wykonania usługi pn.: „Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” , odbyło się w dniu 12.09.2019 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 28.318,00 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:
1 . KROS-FOL Marcel Zając , 38-406 Odrzykoń , ul. Młynek 20 , cena netto: 27.400,00 zł. , brutto: 33.702,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2019 r., termin płatności faktury: 30 dni , warunki płatności: przelew.
Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie