Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 lipca 2019 14:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku szatni sportowej JKS w Jasionowie”.

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 26.07.2019 r.

Informacja


Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) informuję że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku szatni sportowej JKS w Jasionowie”. ,odbyło się w dniu 26.07.2019 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 256.920,66 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:
1. Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne „BUDOMINEX” Dominik Oleszko , 36-203 Izdebki 390B, cena netto: 284.547,34 zł. , brutto: 349.993,23 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 15.11.2019 r., termin gwarancji : 48 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
2.FLOEN Adam Holender , 38-400 Krosno ul. Tysiąclecia 14/A17, cena netto: 323.733,99 zł. , brutto: 398.192,81 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 15.11.2019 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
3. Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „KK-BUD s.j. Józef Klara & Franciszek Kraś , 38-400 Krosno , ul. Rzeszowska 23 , cena netto: 385.912,64 zł. , brutto: 474.672,55 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 30.09.2019 r., termin gwarancji : 48 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie